AHMET TOLUNAY

Dersler
Ders Adı:  
Planlama
Ders İçeriği:  
Ekonomiye müdahale gereği, Plan ve planlama kavramları, Plan çeşitleri, Planlama ve model ilişkisi, Plan ve amaç ilişkisi, Strateji, Ormancılık ve ekonomi arasındaki İlişkiler, Planın uygulanması ve kontrolu, Planlama metotları ve planlama teknikleri, Ülkemizde plan modeli ve planlama tekniği, Makro planın temel elemanları ve makro analiz, Makro aşamada bazı dengeler, Sektör analizi, İnput-output tekniğinin varsayımları ve çözüm, Bir iktisat politikası aracı olarak nihai talepler, Proje analizleri, Proje-yatırım-kriter, Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi, Çok Boyutlu Proje Değerlendirme Teknikleri, Doğrusal programlama Amaç Programlama, Doğrusal Olmayan Programlama, Dinamik Programlama Şebeke Analizi, ELECTRE Tekniği, Delphi Tekniği Tercih Analizi, AHS Tekniği.

Ders Adı:  
İletişim
Ders İçeriği:  
İletişim tanım ve gelişimi - İletişim süreci - Kişi içi iletişim - Kişilerarası iletişim - Örgüt içi iletişim - Kitle iletişimi - Kitle iletişim araçları - İletişim modelleri - Medya kuram ve modelleri.

Ders Adı:  
Orman Değerlerinin Belirlenmesi
Ders İçeriği:  
Arazi değerinin belirlenmesi, Ağaç serveti değerinin belirlenmesi, Orman değerinin belirlenmesi ile çözülebilecek problemler, Orman işletmesinin ekonomik sonucunun belirlenmesi, Rölatif ekonomik sonucun belirlenmesi, Ekonomik sonuç yaklaşımlarının değerlendirilmesi.

Ders Adı:  
Çevre ve Ormancılık Hukuku
Ders İçeriği:  
Çevre ve ormancılık hukuku-Çevre ve ormancılık hukukunun tanımı, kapsamı, hukuk sistemleri içindeki yeri, tarihsel gelişimi - Anayasa ve yasalarda ormanlarla ilgili düzenlemeler - 6831 Sayılı Orman Kanunu - Ormanların kadastrosu - Orman sayılmayan yerlere ilişkin düzenlemeler - Devlet ormanlarından yapılacak arazi tahsisleri ve izinler - Ormanların korunması - Orman suçları- Damga ve nakliye talimatnameleri -Devir teslimler- İdari para cezaları-Tapulu kesimler-Ormancılıkla ilgili davalarda bilirkişilik- Orman davalarının takibi - 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu - 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun - 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu - 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu - 4342 Sayılı Mera Kanunu - 2872 Sayılı Çevre Kanunu

Ders Adı:  
Kırsal Yapı Analiz Teknikleri
Ders İçeriği:  
İnsan Ekolojisi, Toplumsal Yaşam, İnsan Yerleşimleri, Kırsal Alan ve Kırsal Toplum, Kırsal Sosyoloji, Kırsal Toplumların Özellikleri, Kırsal Yapının Tanınmasında Sosyal-Siyasal-Ekonomik-Çevresel Ölçütler ve Göstergeler, Sosyolojik Araştırmalarda Metodoloji ve Araştırma Teknikleri, Anket Tekniği, Röportaj Tekniği, Hızlı Kırsal Değerlendirme Tekniği, Katılımcı Kırsal Değerlendirme Tekniği, Kırsal Yapı Analizinde Kullanılan Araçlar, Veri Toplama ve Sınıflandırma, Basit Kroki ve Haritalama, Transektler, Karar Ağaçları, Venn Diyagramları, Ürün Takvimleri.

Ders Adı:  
Halkla İlişkiler
Ders İçeriği:  
Halkla ilişkilerin niteliği ve tarihsel gelişimi - Halkla ilişkilere benzer etkinlikler - Halkla ilişkiler sürecinin evreleri - Halkla ilişkilerin tekniği- Halkla ilişkiler etkinliğinin örgütlenmesi - Halkla ilişkilerde meslek ahlakı (etik) - Halkla ilişkilerde toplumsal sorumluluk - Halkla ilişkilerde kalite - Halkla ilişkiler ile ilgili örgütler - Orman ve ormancılık anlayışı ve gelişimi - Orman toplum ilişkisi - Ormancılıkta halkla ilişkilerin gereği, önemi ve kapsamı - Ormancılık örgütünün tanımı - Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu - Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının değerlendirilmesi - Ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının etkinliğinin artırılması - Halkla ilişkiler ile ilgili örnek olaylar

Ders Adı:  
İnsan Kaynakları
Ders İçeriği:  
İnsan kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı - Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş - İnsan kaynakları bölümünün örgütlenmesi - İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkeler - İnsan kaynaklarının tanımı ve önemi - İnsan kaynakları planlamasının amaç ve kapsamı - İnsan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler - İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri - İnsan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler.

Ders Adı:  
Az Gelişmiş Ülkeler Ormancılığı
Ders İçeriği:  
Kalkınma ve Büyüme, Az Gelişmiş Ülkelerin Genel Özellikleri, Az Gelişmiş Ülkeler Kalkınmasının Genel Çerçevesi, Az Gelişmiş Ülkelerde Kentsel ve Kırsal Yapı, Ormancılığın Gelişim Evreleri Açısından Az Gelişmiş Ülkeler, Ormancılık Tipleri ve Az Gelişmiş Ülkeler, Az Gelişmiş Ülkelerde Orman Kaynaklarının Kullanımı, Az Gelişmiş Ülkelerde Ormancılık Uygulamaları, Az Gelişmiş Ülkelerin Ormancılık Sorunları, Az Gelişmiş Ülkelerde Enerji Kaynakları ve Yakıt Kullanımı, Az Gelişim Ülkelerdeki Orman Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi.

Ders Adı:  
Ormancılıkta Proje Analizi
Ders İçeriği:  
Kalkınma ve Yatırım Projesi- Yatırım Projelerinin Hazırlanması Sırasında Yapılan Etütler, Piyasa Etüdü, Kapasite Etüdü, Kuruluş Yeri Seçimi, Teknoloji Seçeneklerinin Oluşturulması-Firma Açısından Kriterler, Proje Değerlendirme Kriterleri, Paranın Zaman Değerini Alan ve Almayan Kriterler, Ulusal Açıdan Ormancılık Projelerini Çok Kriterli Değerlendirme.

Ders Adı:  
Personel Yönetimi
Ders İçeriği:  
Yönetimde Personel Yönetiminin Yeri ve Önemi, Tanımı, Kapsamı ve Fonksiyonları- Personelin Temini, Geliştirilmesi, Değerlendirilmesi ve İşletmede Tutulması

Ders Adı:  
Ormancılıkta Kırsal Kalkınma
Ders İçeriği:  
Kalkınma ve büyüme, Az gelişmiş ülkelerin özellikleri, Ülke kalkınması, Sürdürülebilir kalkınma, Kırsal kalkınma, Kırsal kalkınma ile tarımsal kalkınma, kırsal sanayi, tarım politikası ve kalkınma ekonomisi arasındaki ilişkileri, Kırsal sosyoloji, Kırsal ekonomiler ve özellikleri, Kırsal yerleşim birimleri ve özellikleri, Köy ve köylülük, Kırsal kalkınmada göstergeler ve ölçütler, Kırsal kalkınmanın aşamaları, Kırsal yörede etüt ve envanter, Kırsal kalkınmanın planlanması ve uygulanması, Kırsal kalkınmada izleme ve değerlendirme, Kırsal kalkınmada yayım ve eğitim, Orman köyleri ve orman köylüsü, Orman köylülerini kalkındırma çabaları ve ORKÖY, Gelir getiren ve gıda güvenliği sağlayan çalışmalar.

Ders Adı:  
Ormancılık Politikası ve Yönetimi
Ders İçeriği:  
Politika ve ormancılık politikası kavramları - Ormanın tanımı, özellikleri ve yararları - Ormancılık ve ormancılık çeşitleri - Sosyal ormancılık - Ormancılığın gelişim evreleri - Ormancılığın diğer sektörlerle ilişkileri - Ormancılık politikasının oluşturulması, amaçlar, araçlar, organlar ve sistemler - Dünya ormanları ve ormancılığı - Türkiye`de ormancılık politikası - Ülke ormanlarının mevcut durumu - Türkiye ormancılığının temel sorunları ve çözüm yolları - Ormancılık ile ilgili ulusal ve örgüt kuruluşlar-
Yönetim ve yönetici kavramı - Yönetim gelişimi önemi - Yönetim işlevleri, planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm, denetim - Ormancılıkta yönetimin gereği ve önemi - Ormancılık yönetiminin işlevleri - Ormancılıkta planlama - Ormancılıkta plan ve politikalar - Ormancılıkta örgütleme ve örgüt yapısı - Ormancılıkta denetim - Orman idaresinin gördüğü hizmetler - Ormanların korunması - Ormanlardan yararlanma - Ağaçlandırma ve diğer hizmetler

Ders Adı:  
Tarımsal Ormancılık
Ders İçeriği:  
Tarımsal ormancılığın ortaya çıkış nedenleri, Tarımsal ormancılığın tanımı ve kapsamı, Tarımsal ormancılık üretim sistemleri ve üretim teknikleri, Agrisilvikültür sistemler, Silvopastoral Sistemler, Agrosilvopastoral sistemler, Kırsal ev bahçeleri, Taungya, Dönüşümlü kültür, Alley ürün yetiştirme tekniği, Tarımsal ormancılıkta ekonomik analizler, Tarımsal ormancılıkta araştırma teknikleri, Tarımsal ormancılıkta kullanılan türler.

Ders Adı:  
Sosyal Ormancılık
Ders İçeriği:  
Ülke kalkınması kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık - Sosyal ormancılık ve Dünya - Ülkelerin dünya ormancılığındaki genel durumu - Az gelişmiş ülkeler kalkınmasında orman kaynakları ve ormancılık - Sosyal ormancılığın ortaya çıkışına öncülük eden olaylar ve ilk uygulama örnekleri - Sosyal ormancılık tanımları ve analizi - Agroforestry ve sosyal ormancılık - Sosyal ormancılık üzerine teorik bakış açıları - Sosyal ormancılığın uygulama şekilleri ve aşamaları - Sosyal ormancılık yayım ve anıtım - Sosyal Ormancılık ve Türkiye