SERKAN GÜLSOY

Yayınlar

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Özkan, K., Mert,A., Gülsoy, S., 2007. Beyşehir Gölü Havzası Topraklarının Bazı Özellikleri İle Toprak Rengi ve Strüktürü Arasındaki İlişkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 2: 9-22. [Özkan, K., Mert,A., Gülsoy, S., 2007. Relationships between soil colours, soil structure and some soil properties in Beysehir watershed. Suleyman Demirel University Publications, Faculty of Forestry Journal, 2: 9-22.]
 2. Kozkan, K., Gulsoy, S., Mert, A., 2008. Interrelations between height growth and site characteristics of Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe. J. The Malaysian Forester, Volume 71, ISSN 0302-2935, 9-17 p.
 3. Gülsoy, S., Özkan, K., 2008. Tür çeşitliliğinin ekolojik açıdan önemi ve kullanılan bazı indisler. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 1: 168-178. [Gülsoy, S., Özkan, K., 2008. Importance of biodiversity from the ecological standpoint and some diversity indexes. Suleyman Demirel University Publications, Faculty of Forestry Journal, 1: 168-178.]
 4. Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser, Y. 2008. Chemical compounds of volatile oil obtained from fruit of Crimean Juniper (Juniperus excelsa) and leaves of Turkish plateau oregano (Origanum minutiflorum) and allelopathic effects on germination of Anatolian Black pine (Pinus nigra subsp. pallasiana). Journal of Biological Diversity and Conservation, 1(2): 105-114. [Gülsoy, S., Özkan, K., Mert, A., Eser, Y. 2008. Ardıç (Juniperus excelsa) meyvesinden ve Yayla Kekiği (Origanum minutiflorum) yapraklarından elde edilen uçucu yağların kimyasal bilesimleri ve Karaçam (Pinus nigra subsp. pallasiana) tohumunun çimlenmesi üzerine allelopatik etkileri. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma Dergisi, 1(2): 105-114.]
 5. Genç, M., Özkan, K., Özçelik R., Güner, Ş.T., Gülsoy, S., Deligöz A., 2012. Anadolu karaçamı [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] meşcerelerinde uygulanan ilk aralamaların ekofizyolojik etkileri. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 13: 5-13. [Genç, M., Özkan, K., Özçelik R., Güner, Ş.T., Gülsoy, S., Deligöz A., 2012. Effects of first thinning treatments on ecophysological characteristics in Anatolian black pine [Pinus nigra ssp. nigra Arn. var. caramanica (Loudon) Rehder] stands), Faculty of Forestry Journal, 13: 5-13.]
 6. Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Negiz, MG., 2013. Hedef türler için gösterge bitki türlerinin sayısal metotlar kullanarak tespiti: Acıpayam Yöresi örneği. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14: 10-14. [Gülsoy, S., Şentürk, Ö., Negiz, MG., 2013. Identification of indicatory plant species for target species by using quantitative methods: A case study from Acıpayam district. SDU Faculty of Forestry Journal, 14: 10-14]
 7. Gülsoy, S., Özkan, G., Özkan, K., Genç, M., 2013. Menengiç (Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler) meyvelerinin bazı fiziksel ve fizikokimyasal özellikleri üzerine ekolojik faktörlerin etkisi. SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, 14: 15-23. [Gülsoy, S., Özkan, G., Özkan, K., Genç, M., 2013. Effects of ecological factors on some physical and physicochemical fruit characteristics of turpentine tree (Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Engler). SDU Faculty of Forestry Journal,14: 15-23.]
 8. Apaydın Yağcı, M., Özkan, K., Yağcı, A., Uysal, R., Gülsoy, S., (2014). The Effects of Irrigation Pumps on the Zooplankton Composition in Lake Eğirdir (Isparta/Turkey). Journal of Applied Biological Sciences 8 (1): 57-63.
 9. Şentürk, Ö., Gülsoy, S., Tümer, İ., 2014. Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Saçlı Meşe (Quercus cerris L.) Türünün Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 5 (2): 13-21.
 10. Negiz., M.G., Gülsoy, S., Özkan, K., 2015. Orman Ekosistemlerinde Tür Çeşitlilik Bileşenlerinin Belirlenmesinde Kullanılabilecek Bir Arazi Envanter Yaklaşımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19(2), 198-204. [Negiz., M.G., Gülsoy, S., Özkan, K., 2015.An Available Field Invantory Approuch for Calculation of Species Diversity Components in Forest Ecosystems. Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science, 19(2), 198-204]

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Fontaine, M., Aerts, R., Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., Süel, H., Waelkens, M., Muys, B., 2007: "Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of southern Anatolia, Turkey" Forest Ecology and Management, 247:18-25.
 2. Ozkan, K., Senol, H., Gulsoy, S., Mert, A., Suel, H., Eser, Y. (2009). Vegetation-Environment Relationships im Mediterranean Mountain Forests on Limeless Bedrocks of Southern Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 17(3): 154-163.
 3. Ozkan,K., Gulsoy, S., 2009. Effect of environmental factors on the productivity of crimean pine (Pinus nigra ssp. pallasiana) in Sutculer, Turkey. Journal of Environ. Biol., 30(6): 965-970.
 4. Özkan, K., Gülsoy, S. 2010. Ecological land classification and mapping based on vegetation-environment hierarchical analysis - a case study of Buldan forest district (Turkey). Polish Journal of Ecology, 58(1):55-67.
 5. Özkan, K., Gulsoy, S., Mert, A., Ozturk, M., Muys, B. 2010. Plant distribution-altitude and landform relationships in karstic sinkholes of Mediterranean region of Turkey. J. Environ. Biol., 31: 51-60.
 6. Ozkan, K., Gulsoy, K., Aerts, R., Muys, B. 2010. Site properties for Crimean juniper (Juniperus excelsa) in semi-natural forests of south western Anatolia, Turkey. J. Environ. Biol., 31: 97-100.
 7. Gulsoy, S., Ozkan, G., Ozkan, K., 2011. Mineral elements, phenolics and organic acids of leaves and fruits from Berberis crataegina DC. Asian Journal of Chemistry, 23(7):3071-3075.
 8. Gülsoy, S., 2012. Evaluation of Essential Oils and Phenolic Compounds of Some Origanum Labiatae/Lamiaceae) Taxonomy. Asian Journal of Chemistry, 24(6): 2479-2483.
 9. Gülsoy, S., Özkan, K., (2013). Determination of Environmental Factors and Indicator Plant Species for Site Suitability Assessment of Crimean Juniper in the Acipayam District, Turkey. Sains Malaysiana, 42(10): 1439–1447.
 10. Gulsoy, S., Suel, H., Celik, H., Ozdemir, S., Ozkan, K., 2014. Modeling site productivity of Anatolian black pine stands in response to site factors in Buldan Dıstrict, Turkey. Pakistan Journal of Botany (Pak. J. Bot.), 46(1): 213-220.
 11. Gülsoy, S. Negiz, M.G., 2014. Determination of environmental factors and indicator species affecting the distribution of Origanum onites L.: a case study from the Lakes district, Turkey. Environmental Engineering and Management Journal, 13(4), 1013-1019.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Yıldız D., Gülsoy, S., 2001. Turizm mi? Orman Koruma mı? İstanbul Üniversitesi II. Ulusal Orman Fakülteleri Ögrenci Kongresi Bildirileri, İ.Ü. Yayın No : 4346 O.F. Yayın No : 469 , Bahçeköy/ İSTANBUL
 2. Özkan, K., Süel, H., Mert, A., Gülsoy, S., Başayiğit, L., Şenol, H., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Kuşburnunun (Rosa canina L.) Dağılımını Etkileyen Abiyotik Yetişme Ortamı Faktörleri, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 581-588, Aydoğdu Ofset, Ankara.
 3. Özkan, K., Şenol, H., Başayiğit, L., Gülsoy, S., Mert, A., 2006: Buldan Batı Dağlık Bölgesinde Saçlı Meşenin (Quercus cerris L. var. cerris) Yayılışını Sınırlandıran Faktörler, Buldan Sempozyum Bildirileri, Cilt 2, 589-594, Aydoğdu Ofset, Ankara,
 4. Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007: "Meslek Yüksekokullarının Almanya'daki Durumu ve Türkiye İle Karşılaştırılması" 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Sözlü Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 425-429, Bergama-İZMİR
 5. Özdem,İ.,Özkan K., Özdemir Ş., Suel H., Mert A., Gülsoy, S., Eser Y., Negiz, M. G., 2008. Burdur-Ağlasun yöresinde yer alan bir ormanlık alandaki bitki türü zenginliğinin aster uydu verisiyle haritalanması. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, http://www.uzalcbs2008.org/bildiriler.php, http://www.uzalcbs2008.org/pdf/29.pdf, 13-15 Ekim 2008, Kayseri-Turkey (Erişim Tarihi:16/11/2008).
 6. 1. Özkan, K., Gülsoy, S., Mert, A., Eser, Y., Şentürk, Ö., Süel, H., Negiz, M.G., 2010.Ağlasun Yöresinde HB (Helenistik (M.Ö 323-30) ve Bizans (M.S 395-1453) Arası) Döneminde İklimin Muhtemel Durumuna Ekolojik Açıdan Bir Bakış. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 30-41, Isparta.
 7. Özkan, K., Mert, A., Gülsoy, S., 2010. Göller Yöresinde Turizmin Sektör Olabilmesi İçin Neler Yapılabilir? (Çek Cumhuriyeti Örneği). Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 141-147, Isparta.
 8. Şentürk, Ö., Mert, A., Gülsoy, S., Özkan, K., Özdemir, İ., 2010. Sipahiler – Hacıaliler Mevkisinde Karaçam Ve Kızılçam Türlerinin Potansiyel Yayılışlarının Modellenmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 917-926, Isparta.
 9. Özkan, K., Uysal, B., Mert, A., Süel, H., Gülsoy, S., Negiz, M.G., Eser, Y., Erem, N.G., Doğan, G., Tulum, C., Arslan, H., Merdan, R., Yıldırım, Y., Akyürekli, Ö., Çetinkaya, A. T., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Myo’nun 2020 Yılı İçin Muhtemel Öğrenci Sayılarına Yönelik Senaryo Yazılımları. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 944-953, Isparta.
 10. Özkan, K., Süel, H., Eser, Y., Negiz, M.G., Gülsoy, S., Mert, A., 2010. Yazılı Kanyon Tabiat Parkının Potansiyel Değerleri Swot Analizi Ve Öneriler. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 965-975, Isparta.
 11. Süel, H., Gülsoy, S., Mert, A., Negiz, M.G., Eser, Y., 2010. Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz Meslek Yüksekokulu öğrencileri fikirlerinin zamana göre değerlendirilmesi. Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 26 Nisan- 3 Mayıs 2010, 936-943, Isparta.
 12. Gülsoy, S. Akdemir, D. Özdemir, S. Aydın, S. Dalgıç, L.. 2014. GÖLLER YÖRESİ BOYLU ARDIÇ (Juniperus excelsa Bieb.) SAHALARINDA ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN KOZALAK FİZİKSEL ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ, II. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu konferansı dahilinde , "Akdeniz Ormanlarının Geleceği: Sürdürülebilir Toplum ve Çevre", bildiri kitapçığı, 750-762 pp., Isparta, Türkiye, Ekim, 2014.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Özkan, G., Dağdelen, A., Şan. B., Gülsoy, S., Çelikkol Akçay, U., Dolgun, O., Bozdoğan Konuşkan, D., (2012). Ekolojik faktörler ve lokasyonun zeytinyağı fenolik bileşimi ve oksidasyon stabilitesi üzerine etkisi. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Tatlı, A., Erinç, H., Tekin, A., (Edt.), 12-14 Nisan 2012, Adana.
 2. Özkan, G., Dağdelen, A., Şan. B., Gülsoy, S., Çelikkol Akçay, U., Dolgun, O., Bozdoğan Konuşkan, D., (2012). Zeytinyağlarının renk, yağ asidi ve tokoferol bileşenleri üzerine lokasyon ve ekolojik özelliklerin etkisi. Yabited I. Bitkisel Yağ Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Tatlı, A., Erinç, H., Tekin, A., (Edt.), 12-14 Nisan 2012, Adana.

ULUSAL TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM VE GÖSTERİM

 1. Negiz M.G., Gülsoy, S., 2004. Örnek Alanlar Arasındaki Benzerlik Degerleri İle Bitki Türlerinin Dagılımında Etkili Olan Yetisme Ortamı Faktörlerinin Arastırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi V. Ulusal Orman Fakülteleri Ögrenci Kongresi Bildiriler Kitabı Cilt/1 K.T.Ü. Orman Fakültesi, TRABZON
 2. Özkan, K., Arslan,H., Gülsoy, S., Mert, A., 2007: "Sütçüler Prof. Dr. Hasan GÜRBÜZ Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Harici Faktörler" 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 14-16 Mayıs 2007,Poster Bildiriler Kitabı, ISBN: 978-975-483-740-7, 545-548, Bergama-İZMİR

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Gülsoy, S., Süel, H., Negiz, MG., Özkan, K. 2011. Ecological properties of Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.): A case study from Buldan district ,Denizli-Turkey. II. International Non-Wood Forest Products Symposium, Eds: Fakir, H., Dutkuner, İ., Gürlevik, N., Sarıkaya, Babalık, A., Isparta, Turkey, p.125-134.
 2. Özkan, G., Gülsoy, S., Özkan, K., 2013. Effects of ecological factors on the fatty acids of turpentine tree fruits. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Efe, R., Atalay, İ., Cürebal, İ., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 519-530.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Özdemir, İ., Özkan, K., Mert, A., Gülsoy S., 2007: "Monitoring of Wetlands by Using Multitemporal Landsat Data; A Case Study From Fethiye Türkey" International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 383 pp., Edited by Prof Dr. Hüseyin Gökçekuş, Organized by Near East University, 19-24 February 2007 Nicosia-Northern, Cyprus.
 2. Gülsoy, S., Süel, H., Çelik, H., Özdemir, S., Özkan, K., 2013. Modeling site productivity of Anatolian pine [Pinus nigra Arn. Ssp. Pallasiana (Lamb.) Holmboe] stands in response to site factors in Buldan district. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 143.
 3. Gülsoy, S., Özkan, G., Özkan, K., 2013. Effects of ecological factors on the oil content and tocopherols of turpentine tree [Pistacia terebinthus subsp. pallasiana Boiss. (Engler)]. GeoMed 2013 The 3rd International Geography Symposium, Eds: Atalay, İ., Efe, R., 10-13 June, 2013, Kemer Antalya, pp. 144.
 4. Apaydın Yağcı, M., Özkan, K., Yağcı, A., Uysal, R., Gülsoy, S., (2014). The Effects of Irrigation Pumps on The Zooplankton Composition in Lake Eğirdir. 3rd International Molecular Biology and Biotechnoloy Congress, 02-06 June 2014, International University of Sarajevo Bosnia and Herzegovina,

ULUSLARARASI TOPLANTIDA POSTER, SÖZLÜ SUNUM İLE GÖSTERİMLERİ

 1. Ozkan, G., Celikkol Akcay, U., Dagdelen, A., Gulsoy, S., San, B., Dolgun, O., Bozdogan Konuskan, D. 2011. Influence of crop year and geographical location on phenolic composition of Turkish Gemlik extra-virgin olive oils. 4th OLIVEBIOTEQ Conference Oct. 31st – Nov. 4th 2011, Chania, Crete, Greece.
 2. Gülsoy, S., Özkan, K., 2012. Variation of morphological characteristics of turpentine tree (Pistacia terebinthus (Boiss.) Engler)in relation to environmental factors in the Mediterranean region, Turkey. International Conference on Plant Growth, Nutrition & Environment Interactions, Edited by A. Tourraev, Vienna, Austria, p. 99. http://orman.sdu.edu.tr/Belgeler/sunular/sunu_066.pdf
 3. Özkan, G., Gülsoy, S., Çevik, Ş., Aydın, S., Dalgıç, L., Merdin, A., 2014. Influence of site factors on phenolic properties of Crimean juniper (Juniperus excelsa Bieb.) berries in the Lakes District of Turkey. Book of Abstracts, 12th Euro Fed Lipid Congress, Oils, Fats and Lipids: From Lipidomics to Industrial Innovation, 14-17 September 2014, p: 400, Montpellier, France.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Çıvğa, A., (2015). Diken Ardıç (Juniperus oxycedrus L. ) Kozalaklarının Uçucu Yağ Özellikleri ve Çevresel Faktörlerle İlişkileri. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 99 s., Isparta
 2. Tümer, İ., (2015). Aydınca Yöresi (Amasya) Ormanlarında Asli Ağaç Türlerinin Dağılımı İle Yetişme Ortamı Faktörleri Arasındaki İlişkiler. SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi 113 s., Isparta

ALANINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMALAR İÇİN ULUSLARARASI BURS ALMAK

 1. Gülsoy, S., 2014. "An ecological evaluation for the Medirranean region of Turkey" başlıklı sunum. LLP ERASMUS Partnership Conference, International Academic Week 2014, Opole University of Technology, 02-06 June 2014, Opole, Polonya.

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL (KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ HARİÇ)

 1. TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2008. Başvuru No: 170891, Yayın Adı: "Elevation and exposition rather than soil types determine communities and site suitability in Mediterranean mountain forests of suthern Anatolia, Turkey, Forest Ecology and Management, 2007.
 2. TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2009. Başvuru No: 216889, Yayın Adı: Effect of environmental factors on the productivity of crimean pine (Pinus nigra ssp. pallasiana) in Sutculer, Turkey". Journal of Environmental Biology.
 3. TÜBİTAK-ULAKBİM Bilimsel Yayınları Teşvik Programı Ödülü, 2010. Başvuru No: 221776, Yayın Adı: "Site properties for Crimean juniper (Juniperus excelsa) in semi-natural forests of south western Anatolia, Turkey. Journal of Environmental Biology.

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 1. http://kisisel.sdu.edu.tr/sablon1/Default.aspx?uid=e4a03518c1c37f98893a52e81699a12dbecb6ca2fa6d526cfc7aa834aeb7275ea3024611

ÖZGÜN SANAT ESERLERİ, TASARIMLAR YADA YORUM ÇALIŞMALARI İLE YURTİÇİNDE KİŞİSEL ETKİNLİKLERDE BULUNMAK (FESTİVAL, SERGİ, PROJE UYGULAMA, GÖSTERİ, DİNLETİ, GÖSTERİM VB)

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Sütçüler MYO'nun birlikte gerçekleştirmiş olduğu "Doğadan" isimli karma sergi etkinliği. SDÜ Demiralay Konağı Sanatevi, Sanat Sorumlusu: Yrd. Doç Dr. Oktay KÖSE. 2007, ISPARTA.

REKTÖR YARDIMCILIĞI, DEKANLIK, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz MYO Müdürlüğü (25.03.2011/22.06.2011)

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Hebaryum Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (19.10.2012-Devam Ediyor)

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Gülsoy, S., 2006: "SÜTÇÜLER (ISPARTA) YÖRESİNDE KARAÇAMIN (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) BOY GELİSİMİ İLE BAZI YETİSME ORTAMI ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİSKİLER" Orman Müh. ABD, Fen Bil. Enst., Süleyman Demirel Üniversitesi, ISPARTA. DANIŞMAN:Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN

DOKTORA TEZİ

 1. Gülsoy, S. 2011. Pistacia terebinthus L. subsp. palaestina (Boiss.) Enler (Anacardiaceae)'in Göller Yöresi'ndeki Yetişme Ortamı Özellikleri ve Yetişme Ortamı-Meyve Uçucu Yağ İçeriği Etkileşimleri. SDÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, 194 s. (Danışman: Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN).

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Berberis buxifolia fruit growth and ripening: evolution in carbohydrate and organic acid content.(HORTI8454) Scientia Horticulturae, Editor: Dr. Dietmar Schwarz, (29.10.2012)

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Secondary Metabolites from Nepeta juncea. African Journal of Biotechnology (AJB-11-1447), Editor: Dr. N. John Tonukari, (20.06.2011)
 2. Factors affecting soil erosion in Beijing mountain forestlands, China. African Journal of Biotechnology (AJB-11-2593), Editor: Dr. N. John Tonukari. (05.09.2011)
 3. Determination of horizontal and vertical distribution of tree species in turkey via SRTM satellite data and geographic information system: The case of Crimean pine (Pinus nigra). African Journal of Biotechnology, (AJB-11-3199). Editor: Dr. N. John Tonukari, (18.11.2011)
 4. A Forest Land Suitability Evaluation Method base on Cloud Model and DHP for China. (AJAR-11-1621) African Journal of Agricultural Research, Editor: Prof. N.A. Amusa (20.02.2012).
 5. Identification of nonpolar Chemical Composition Spartium junceum flower Growing in iran by GC-MS. Journal of Medicinal Plants Research, JMPR-12-365,Editor: Prof. Akah Peter Achunike (05.03.2012).
 6. Riparian Vegetation diversity and composition across two landscapes of River Cauvery, Southern India. Eurasian Journal of Forest Science, ISSN: 2147-7493, Editor: Doç. Dr. Osman Tugay, (25.07.2013).
 7. Prioritizing of effective factors on development of medicinal plants cultivation using analytic network process (Ghorbanali Rassam, Mohammad Reza Gholami, Fereydoon Mellati, Ali Elahi Gol).Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Editor: Prof. Dr. Murat Demir, (15.05.2014).
 8. Ovacık Dağı Yöresi’ nde Türk Kekiği (Origanum onites L.) ve Büyük Çiçekli Adaçayı (Salvia tomentosa Miller) Türlerinin Ekolojik Özellikleri. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University, Editor: Prof. Dr. Murat Demir, (06.06.2015).
 9. Landsat-8 OLI Uydu Görüntüsünden Çıkarılan Arazi Çeşitliliği İle Kuş Türü Zenginliği Arasındaki İlişkiler. Turkish Journal of Forestry, Editor: Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, (15.12.2015).
 10. Standart skorlar kullanilarak ürün kalite performansinin belirlenmesi ve bir çalişma. Turkish Journal of Forestry, Editor: Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, (28.12.2015).