UMMAHAN KAYGISIZ

Yayınlar

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. METİN, Y., KAYGISIZ, Ü., Avrupa Birliğinde Temel Hakların Korunması ve Lizbon Antlaşmasının Getirdiği Yenilikler, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1.2012.
 2. KAYGISIZ, Ü.,Avrupa Birliği'nde Son Dönem Demokratikleşme Çabaları: Lizbon Antlaşması'nın Demokratikleşmeye Katkısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, The Journal of Visionary, Y.2012, C.3, S.6. s.93-108.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KAYGISIZ, Ü., HATIRLI, Y.,BÜROLARDA ÇALIŞMA ORTAMI VE YERLEŞME DÜZENİNİN ERGONOMİK TASARIM ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENMESİNİN VERİMLİLİĞE ETKİSİ: TAYLORİST BİR BAKIŞ AÇISI, Electronic Journal of Vocational Colleges - Ağustos 2014 BÜROKON Özel Sayısı, Sayı/Number:3 Cilt /Volume: 4 Yıl / Year: 2014.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KAYGISIZ,Ü.,DİNÇ,M.,Küresel Şirketlerde Yeni Bir Yetkinlik Alanı Olarak İşletme Diplomasisi Yönetimi: Shell, Mampf Foods ve Coca-Cola Vakaları, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2011/2, Sayı:14.
 2. BİTLİSLİ, F., DİNÇ, M., ÇETİNCELİ, E., KAYGISIZ, Ü., "Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.2, s.459-480.
 3. KAYGISIZ, Ü., ÖZALTIN, O.,"AVRUPA BİRLİĞİ İLERLEME RAPORLARINDA İNSAN HAKLARI VE AZINLIKLARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ BEKLENTİLER (1998-2012)" Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.1, s.275-284.
 4. KAYGISIZ, Ü., BULGAN, G.,İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESINDE ENGELLİLERİN SEYAHAT HAKKI VE AVRUPA BİRLİĞİ‘NDEKİ YASAL DÜZENLEMELER,AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ, Sayı: 49 Mayıs – Haziran 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi
 5. DİNÇ,M., KAYGISIZ, Ü., Kültürel Antropolojinin Bilgi Yönetimi İle Bağdaştırılması: Nortel Vakası Analizi İle İşlevselcilik Teorisinin Çok Uluslu Şirketlerin Bilgi Yönetimi Uygulamalarına Olan Yansımaları,Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,Yıl: 7 Sayı:12 2015 Haziran, 14-33.
 6. BULGAN, G. ve KAYGISIZ, Ü. (2015), Sosyal Avrupa Modeli Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Engelli Turizmine İlişkin Yasal Düzenlemelerin Türkiye’deki Yasal Düzenlemelerle Karşılaştırılması, International Journal of Human Sciences (IJHS) / Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi,SAYI:12,S.360-384.
 7. KAYGISIZ, Ü., SARI, S., (2015)BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BURDUR BELEDİYESİ VE BURDUR İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Journal of Social Sciences and Education Research,(ICSER) Vol 1, No:2, 109-120. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/
 8. KAYGISIZ, Ü., (2015)DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE VERİLEN ÖNEM AÇISINDAN HUKUK SİSTEMLERİNE KAVRAMSAL BİR YAKLAŞIM, AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ Sayı: 52 Kasım – Aralık 2015 Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 99-110.
 9. KAYGISIZ, Ü., ÜNAL SAKALLI, E., (2016) “AVRUPALILIK” KİMLİĞİNİN DERİNLEŞME SÜRECİNDE AB ŞÜPHECİLİĞİ PARADOKSU, The Journal of International Social Research, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9 Sayı: 42 Volume: 9 Issue: 42 Şubat 2016 February, 701-709.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KAYGISIZ, Ü., Uluslar arası Arenada Türkiye'nin Jeo-Stratejik Önemi, II.ULUSAL GENÇ BİLİM İNSANLARI SEMPOZYUMU ( 23 - 24 Kasım 2006 ), Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 2. KAYGISIZ, Ü., HATIRLI, Y., "Bürolarda Çalışma Ortamı ve Yerleşme Düzeninin Ergonomik Tasarım Çerçevesinde Düzenlenmesinin Verimliliğe Etkisi: Taylorist Bir Bakış Açısı" 12. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Kongresi, Kırklareli Üniversitesi, Lüleburgaz MYO, 2013

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. DİNÇ, M., KAYGISIZ, Ü.,BİTLİSLİ, F., ÇETİNCELİ, E., Beş Büyük Kişilik Özellikleri İle Akademik Güdülenme İlişkisi: Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma, 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,25-27 Mayıs 2011, Kuşadası
 2. DİNÇ M., KAYGISIZ Ü., Turizm ve Ağırlama Sektöründe Kültürlerarası İletişime Yönelik Kavramsal Bir Yaklaşım, I.ULUSLARARASI IV.ULUSAL EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMU ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 1 – 4 ARALIK 2011 EĞİRDİR – ISPARTA.
 3. KAYGISIZ Ü.,DİNÇ M., Turizmin Gelişmesinde Yerel Yönetimlerin Katkıları: Yalvaç ve Sütçüler Belediyelerinin Değerlendirilmesi, I.ULUSLARARASI IV.ULUSAL EĞİRDİR TURİZM SEMPOZYUMU ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı, 1 – 4 ARALIK 2011 EĞİRDİR – ISPARTA.
 4. DİNÇ, M., KAYGISIZ, Ü.,BUSINESS DIPLOMACY MANAGEMENT AS A KEY ROLE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND STAKEHOLDER MANAGEMENT IN THE MULTINATIONAL CORPORATIONS: DAIMLERCHRYSLER CASE,3rd International Symposium on Sustainable Development, 31 May-1 June 2012, Sarajevo Bosnıa and Herzegovina.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. ŞATAF, C.,KAYGISIZ, Ü., MERMER, B., (2015) Denizli İlinin Doğal, Kültürel ve Tarihi Değerlerinin Sürdürülebilir Turizm Açısından Değerlendirilmesi, 1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 4-5 Aralık 2015 İstanbul.
 2. KAYGISIZ, Ü., SARI, S., (2015)BELEDİYELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: BURDUR BELEDİYESİ VE BURDUR İLÇE BELEDİYELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, International Conference on Social Sciences and Education Research,(ICSER) Vol 1, No:2, 109-120. 29-31 October, Antalya Turkey

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. SDU, Üniversiteler arası Kurul Toplantısı (ÜAK)08 Nisan 2008, Organizasyon Komitesi

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. SDÜ, V.ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULLARI MÜDÜRLER TOPLANTISI, 01-04 Aralık 2010, Organizasyon Komitesi

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. SDU, Isparta Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölüm Başkanlığı,2011-2013
 2. SDU, Isparta Meslek Yüksekokulu, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Hizmetleri Bölüm Başkanlığı 2014-Devam Ediyor
 3. Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bölüm Başkanlığı, 2015 Devam Ediyor

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. SDÜ, Halkla İlişkiler Topluluğu Akademik Danışmanlığı 2010-2013.
 2. SDU, Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği
 3. SDU, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Kurulu Üyeliği.
 4. SDU, Spor Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliğinde 2001 Yılı Anayasa Değişiklikleri.

DOKTORA TEZİ

 1. Avrupa Birliğinde Temel Hakların Korunması