EZEL DERER
Ders Adı:  
Şirketler Muhasebesi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Şirket kavramı ve şirket türlerini kavrayabilme, Şirketlerin kuruluş işlemlerini, sermeye değişikliklerini, kar zarar dağıtımını vergilendirilmelerini, birleşmelerini, dağılmaları (tasfiye), tür değiştirmeleri gibi konuları kavrayarak uygulayabilme

Haftalık Konular
1 Şirketlerin Tanımları, Amaçları Ve Sınıflandırılması
2 Adi Şirketler Kuruluş İşlemleri
3 Adi Şirketlerde Kar Dağıtımı Ve Tasfiye İşlemleri
4 Kollektif Şirketler Kuruluş İşlemleri
5 Kollektif Şirketlerde, Kuruluş, Sermaye Artırımı ,Tasfiye
6 Komandit Şirketlerde Kuruluş İşlemleri Ve Amaçları
7 Komandit Şirketlerde Kuruluş Kayıtları, Kar Dağıtımı,Tasfiye
8 Limited Şirketlerde Muhasebe İşlemleri, Devir Ve Birleşme
9 Anonim Şirketlerin Kuruluş İşlemleri
10 Anonim Şirketlerde Kuruluş Kayıtları
11 Anonim Şirketlerde Sermeye Artırımı ,Sermaye Azatlımı
12 Anonim Şirketlerde Tahvil Ve Pay Senedi İhracına İlişkin Muhasebe Kayıtları
13 Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı Ve Muhasebe Kayıtları
14 Anonim Şirketlerde Tasfiye

Ders Kaynakları:Şirketler Muhasebesi Doç. Dr. Fikret OTLU
Şirketler Muhasebesi Prof. Dr. Yurdakul ÇALDAĞ

Ders Adı:  
Banka Muhasebesi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Özünde genel muhasebe işleyiş ve kurallarını kullanan banka sektörü faaliyet alanlarının doğası gereği bazı farklılıklar taşımaktadır. Bu derste bankacılığın işleyişi, ekonomideki yeri, merkez bankacılığının piyasayı kontrol araçlarını ve bu araçların işleyişi mekanizmasını tanıtmak amaçlanmaktadır. Böylece öğrenciler; piyasa faiz oranlarının işlevi konusunda bilgi sahibi olup piyasanın durumu hakkında analiz yapabilmeleri için gereken altyapı bilgilere sahip olmuş olacaklardır

Haftalık Konular
1 Ekonomide bankacılık sisteminin rolü, Makro ekonomik göstergelerin anlamları
2 Merkez Bankacılığı, işleyişi ve araçları
3 Merkez Bankacılığı, Merkez bankasının piyasayı yönetmesi ve kontrol etmesi
4 Bankaların Muhasebe Sistemini sanayi işletmelerin muhasebesinden ayıran özellikler
5 Bankalarda Kaynak Yaratma İşlemleri –mevduat toplama-
6 Bankalarda Kaynak Yaratma İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
7 Bankalarda Kredi Plasman İşlemleri
8 Bankalarda Kredi Plasman İşlemlerinin muhasebeleştirilmesi
9 Ara Sınav
10 Bankalarda Kaynak Yaratma İşlemleri -Reeskont ve avans kredisi işlemleri
11 Bankalarda repo işlemleri ve muhasebeleştirilmesi
12 Bankalarda altın ve altına dayalı işlemler ve muhasebeleştirilmesi
13 Bankalarda Muhasebe Bilgi Sisteminin İşleyişi
14 Genel Uygulama

Ders Kaynakları:[1]Bankacılık Teorisi uygulama ve yönetimi (Dr.Mehmet TAKAN)
[2]Banka İşletmeleri Muhasebesi (Prof. Dr. Osman ALTUĞ )
[3]Banka Muhasebesi (A.Aslan ŞENDOĞLU)

Ders Adı:  
Yönlendirilmiş Çalışma II
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Bu ders, işletme teorik bilgilerinin uygulama ile pekiştirilmesine yöneliktir. Araştırma ve bilgi toplama yolu ile bir konuda rapor yazabilme yeteneğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Haftalık Ders Dağılımı
1 Çalışma konularının öğrencilere dağıtılması.
2 Çalışma alanları ile ilgili plan, hazırlık, yazım ve anlatım çalışmalarında bulunma
3 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
4 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
5 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
6 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
7 Uygulamadan gelen kişilerin konuşmacı olarak davet edilmesi
8 Teorik bilgileri uygulamaya aktarma
9 Uygulamadan gelen kişilerin konuşmacı olarak davet edilmesi
10 Öğrencilerin öğrendiklerine ilişkin belge ve dokümanları dosya seklinde sunması
11 Öğrencilerin ödevlerine ilişkin belge ve dökümanları toplayarak dosya şeklinde sunması
12 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
13 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay
14 Çalışmaların toplu sunumu / Çalıştay

Kaynaklar:1- Yücel İSLAM, Yönlendirilmiş Çalışma I - II, Seçkin Yayıncılık, 2007, 2. Baskı. 2- Türker BAŞ, Anket Nasıl Hazırlanır? Seçkin Yayıncılık, 2006, 4. Baskı. 3- Niyazi Karasar ‘Araştırmalarda Rapor Hazırlama’ Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,2001 4- Halil Seyidoğlu ‘Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı’ Güzem Yayınları, İstanbul 2000

Ders Adı:  
Maliyet Muhasebesi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Mal ve hizmet üreten işletmelerde mamul, yarı mamul ve hizmet maliyetlerinin hesaplanmasını sağlamak, işletme planlamasını kolaylaştırmak. Mal ve hizmet maliyetlerinin kontrolünü sağlamak, işletme yöneticilerinin karar almalarına yardımcı olmak.

Haftalık Konular
1 Maliyet muhasebesinin muhasebe sistemi içerisindeki yeri ve temel kavramlar.
2 Maliyetlerin sınıflandırılması
3 Malzeme maliyetleri ve muhasebeleştirilmesi
4 İşçilik maliyetleri ve muhasebesi
5 Genel üretim maliyetleri ve muhasebesi
6 Tekdüzen muhasebe sisteminde maliyet muhasebesinin yeri
7 Maliyet yerleri
8 Maliyet dağıtım yöntemleri
9 Mamul maliyetleme sistemleri
10 Safha maliyetleme sistemi
11 Birleşik imalatta maliyetleme
12 Sipariş maliyetleme sistemi
13 Standart maliyetleme sistemi
14 Değişken maliyetleme sistemi

Ders Kaynakları:YÜKÇÜ Süleyman, Maliyet Muhasebesi, Anadolu Matbaası ,İZMİR-TÜRKİYE

SAVCI Mustafa, Maliyet Muhasebesine Giriş,RİZE-TÜRKİYE

Bursal Nasuhi ve Ercan yücel, Maliyet Muhasebesi

Ders Adı:  
Yönetim ve Organizasyon
Ders İçeriği:  
Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Haftalık Konu Dağılımları
Giriş ve Temel Kavramlar: Yönetim ve Yönetici
Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Yönetimin İşlevleri: Planlama
Yönetimin İşlevleri: Organize Etme
Yönetimin İşlevleri: Yöneltme
Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme
Yönetimin İşlevleri: Denetleme
Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı)
Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı)
Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı
Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı
İletişim ve Karar Verme
Liderlik ve Motivasyon
Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar

Öğrenci Yükümlülükleri: Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla ve uygulama ödevlerini yapmakla yükümlüdürler

Ölçme ve Değerlendirme: Arasınav % 40 Klasik Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı % 60 Klasik Sınav

Dersin Kaynakları:
(1) Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan ( 2009 ), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya.
(2) Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul.
(3) Özalp, İnan ( 2006), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, EskişehirDers Adı:  
Yönetim Muhasebesi
Ders İçeriği:  
Dersin İçeriği : Yönetim muhasebesine giriş, temel maliyet kavramları ve maliyet sisteminin oluşturulması için gerekli unsurlar

Haftalık Ders Dağılımı
1 Yönetim muhasebesine giriş, yönetim muhasebesi ve genel muhasebe arasındaki farklar, yönetim muhasebesinin işletme yönetimindeki yeri ve önemi
2 Maliyet kavramı, maliyetin bölümlenmesi, gider zarar ayrımı, işletme giderlerinin sınıflandırılması
3 Maliyet muhasebesinde yardımcı hesap kayıtları, kayıtlardan finansal tablolara geçiş
4 İlk madde ve malzeme giderlerinin saptanması ve izlenmesi
5 İşçilik giderlerinin saptanması ve izlenmesi
6 Genel üretim giderlerinin saptanması ve izlenmesi
7 Gider yerlerinin direkt giderlerinin saptanması (Birinci dağıtım), endirekt giderler sorunu
8 Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılması (İkinci dağıtım)
9 Yardımcı gider yerlerinde toplanan giderlerin esas gider yerlerine dağıtılması (İkinci dağıtım)
10 Maliyetlendirme yöntemlerine toplu bakış ve sipariş maliyeti yöntemi
11 Safha maliyeti yöntemi ve fireler sorunu
12 Genel üretim giderlerinin üretim partilerine götürü olarak yüklenmesi
13 Faaliyet tabanlı maliyetleme ve geleneksel maliyetleme ile karşılaştırılması
14 Birleşik ve yan mamullerin maliyetlendirilmesi

Kaynaklar:Büyükmirza, Kamil, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Gazi Kitabevi, Ankara

Ders Adı:  
Muhasebe Denetimi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar, Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilmek. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri, çalışma kağıtlarını kavrayabilme. İç kontrol sisteminin önemi. Varlık, kaynak ve sonuç hesapların denetimini kavrayabilme

Haftalık Dersler
1 Muhasebe denetiminin tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi.
2 Muhasebe-denetim ilişkisi, muhasebe denetiminin amaçları
3 Denetim ve denetçi ile ilgili bilgiler
4 Genel kabul görmüş denetim standartları
5 Denetim süreci ve planlaması
6 Denetim delilleri ve teknikleri
7 İç denetim – dış denetim
8 İşletme içi muhasebe kontrol sistemi ve önemi
9 Devam / Ara sınav
10 Çalışma kağıtları
11 Çalışma kağıtlarının hazırlanması
12 Denetim raporları
13 Varlık ve kaynak hesaplarının denetimi
14 Sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi

Ders Kaynakları:1) Kaval, Hasan, Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2008.
2) Gürbüz, Hasan, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınları, İstanbul, 1995.
3) Türedi, Hasan, Muhasebe Denetimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi,Trabzon,1992.

Ders Adı:  
Türk Vergi Sistemi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : 1.) Öğrencilere Türk Vergi Sistemi ile ilgili güncel ve teorik bilgi vermek
2.) İlgili vergi beyannamelerinin doldurulmasını sağlamak

Haftalık Konular
1 Gelir, Gelir Vergisinin Konusu ve Yükümlüsü
2 Gelir Vergisinde Matrah Tespiti Ve Ticari Kazancın Vergilendirilmesi
3 Zirai Kazanç ve Ücret
4 Serbest Meslek Kazançları ve Gayrimenkul Sermaye İradı
5 Menkul Sermaye İradı ve Diğer Kazanç ve İratlar
6 Gelirin beyanı ve beyanname çeşitleri
7 Gelir vergisinin tarhı ve ödenmesi
8 Kurumlar vergisi
9 Kurumlar Vergisi
10 Emlak vergisi
11 Ara sınav
12 Veraset ve İntikal Vergisi
13 Motorlu Taşıtlar Vergisi
14 Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi

Ders Kaynakları:Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi
Hilmi ÜNSAL, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi,
Nihat EDİZDOĞAN, Türk Vergi Sistemi,

Ders Adı:  
Konaklama Muhasebesi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Konaklama işletmelerindeki finansal olayların muhasebeleştirilmesinin öğretilmesi

Haftalık Ders Dağılımı
1 Konaklama İşletmelerinin Özellikleri
2 Konaklama İşletmelerinde Muhasebe Sistemi ve Organizasyonu
3 Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Belgeler ve Defterler
4 Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Hesap Planı
5 Gelirlerin Takibi, Kontrol ve Muhasebeleştirilmesi
6 Dövizli İşlemlerin Muhasebesi
7 Dövizli İşlemlerin Muhasebesi
8 Malzeme Hareketlerinin Takip, Kontrol ve Muhasebesi
9 Yiyecek - İçecek Maliyetlerinin Belirlenmesi
10 Satış Fiyatının Tespiti
11 Personel Giderlerinin Takip, Kontrol ve Muhasebesi
12 Duran Varlıklar ve Amortismanların Muhasebeleştirilmesi
13 Dönemsel Faaliyet Raporları ve Örnek Uygulama
14 Mali Tabloların Düzenlenmesi

Ders Kaynakları:1. Kaval, H., ‘Konaklama İşletmeleri Muhasebesi’, Yaklaşım Yayınları, 1994, Ankara.
2. Benligiray, Y., ‘İhtisas Muhasebesi’, Birlik Ofset Yayıncılık, 1996, Eskişehir.
3. Bekçi, İ., ‘Konaklama Muhasebesi’, SDÜ basımevi,2003, Isparta.
4. Türksoy,A., ‘Otel Yönetim Muhasebesi’, Turhan Kitabevi Yayınları, 1998, Ankara.

Ders Adı:  
Örgütsel Davranış
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı:Öğrencileri iş hayatında insan davranışlarının altında yatan nedenleri, toplumsal, kişisel ve sosyal psikolojik yönden tahlil edebilme yeteneğine kavuşturmak için çeşitli davranışsal konular hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.
Haftalık Konu Dağılımı
1. hafta Örtütsel davranış ile ilgili temel kavramlar
2.hafta Davranış düzlemi, sosyal statüler, rol davranışı
3.hafta Motivasyon, motivasyon teorileri
4.hafta Atfetme, Atfetmeyi etkileyen faktörler, Atfetme hataları
5.hafta Tutumlar, Tutum oluşumu ve tutumu oluşturan faktörler, Tutum değiştirme
6. hafta Algılama, Algılamayı etkileyen faktörler, algılama hataları
7.hafta İş tatmini, İş tatminsizliğinin ifade biçimleri
8.hafta Öğrenme, Öğrenme kuramları
9.hafta Öğrenme ilkeleri, Öğrenme stratejileri
10.hafta Kişilik, kişiliğin temel özellikleri, kişiliğin açıklanmasında kuramsal yaklaşımlar
11.hafta Liderlik, Liderlik teorileri, modern liderlik yaklaşımları
12.hafta Gruplar, Grup türleri, Grupların oluşumu ve işleyişi, Grupların özellikleri
13.hafta Kültür kavramı ve tanımı, Özellikleri, Kültürü etkileyen faktörler
14.hafta Örgüt kültürü ve yapısı

Ders Kaynakları:
Yılmazer Aydın,Eroğlu Cemal, (2008), Meslek Yüksekokulları için Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık
Hortaçsu, Nuran, (2003), İnsan İlişkileri, İmge Kitapevi,
Eroğlu, Feyzullah, (2008), Davranış Bilimleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.

Ders Adı:  
GENEL İŞLETME
Ders İçeriği:  
Dersin içeriği: İşletmenin Temel Kavramları, Amaçları ve Çevre ile İlişkileri
İşletmelerin Sınıflandırılması
İşletmelerin Kuruluş Çalışmaları, Büyüklüğü ve Kapasitesi
İşletme Fonksiyonları

Dersi Veren: Öğr. Gör. Ezel DERER
Ders İşleniş Tekniği: Öğretim görevlisinin ders anlatması, öğrencilerin derse katılımının sağlanması ve anlatılanlarla ilgili uygulamalar yaptırılması amaçlanmaktadır. Örnek olay ve beyin fırtınasına dayalı iki yönlü iletişimin uygulanması hedeflenmektedir.
Haftalık Program:
1. Hafta: Ekonomik sistemler, İşletmecilikle ilgili temel kavramlar,
2. Hafta: İşletmelerin amaçları, işletmenin ekonomik yapı içindeki yeri ve çevre ile olan ilişkileri, ekonomik fonksiyonlarına göre işletmelerin sınıflandırılması,
3. Hafta: Büyüklüklerine ve sermaye mülkiyetlerine göre işletmelerin sınıflandırılması,
4. Hafta: İşletmeler arası anlaşmalara göre ve hukuki yapılarına göre sınıflandırma,
5. Hafta: İşletmelerin kuruluş aşamaları
6. Hafta: Kuruluş yeri seçimi, büyüklüğünün belirlenmesi,
7. Hafta: Kapasite türleri,
8. Hafta: İşletmenin maliyetleri, başa-baş analizi
9. Hafta: İşletme Fonksiyonları: Yönetim
10. Hafta: İşletme Fonksiyonları: Tedarik ve Üretim
11. Hafta: İşletme Fonksiyonları: Personel Yönetimi
12. Hafta: İşletme Fonksiyonları: Finansman ve Muhasebe
13. Hafta: İşletme Fonksiyonları: Pazarlama ve Halkla İlişkiler
14. Hafta: İşletme Fonksiyonları: Araştırma geliştirme ve genel değerlendirme

Öğrenci Yükümlülükleri: Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla ve tartışmalarda yer almakla ve uygulama ödevlerini yapmakla yükümlüdürler.

Ölçme ve Değerlendirme: Arasınav % 40 Klasik Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı % 60 Klasik Sınav
Ödevler Finalin %20’si
Ders Kitabı: -
Kitap Okuma Listesi: -
Önerilen Kaynaklar: Şerif ŞİMŞEK, İşletme Bilimlerine Giriş, Yelken Basım Yayın, 12. Baskı, 2008.
Tamer KOÇEL, İşletme Yöneticiliği, Beta Basım A.Ş. 9. Baskı, 2003

Ders Adı:  
İstatistik
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Hem işletmelerde, hem de çeşitli organizasyonlarda en iyi karar alınması için çalışanların ihtiyaç duymuş olduğu verilerin, toplanabilmesi, depolanabilmesi ve işlenebilmesi becerisini kazandırmaktır.

Haftalık Konular
1 İstatistiğin tanımı, değişken, ana kütle, birim, birim seçimi ve veri derleme türleri
2 İstatistikte seriler; zaman, mekân ve dağılma serileri, birikimli seriler, bileşik seriler ve bu serilerin grafik ortamında gösterilmesi
3 Duyarlı ortalamalar; aritmetik ortalama, tartılı aritmetik ortalama, geometrik ortalama ve kareli ortalama
4 Duyarlı olmayan ortalamalar; mod ve medyan
5 Değişim aralığı, standart sapma, değişim katsayısı, varyans
6 Tahmin teorisi
7 Hipotez testleri anlamlılık düzeylerinin belirlenmesi
8 Ki-kare testi
9 Örnek uygulama çalışmaları
10 Örnek uygulama çalışmaları / Ara sınav
11 Korelasyon analizi
12 Regresyon analizi
13 İndeksler
14 Örnek uygulama çalışmaları

Ders Kaynakları:Burhan Çil, İstatistik, Detay Yayıncılık, 2007

Nemci Gürsakal, İstatistiğin ABC’si, Marmara Kitabevi, 2000


Ders Adı:  
Üretim Yönetimi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Üretim yönetiminin temel kavramlarını ve üretim sistemlerini tanıyabilme, işletmelerin kuruluş yeri seçiminde ve işyeri büyüklüğünün belirlenmesinde gözönüne aldıkları faktörleri sıralayabilme, işlerin verimli bir şekilde yapılabilmesi için işyeri düzeninin ve üretim planlamasının önemini kavrayabilme,kalite kontrolü tekniklerini ve toplam kalite yönetimini tanıyabilme

Haftalık Ders Dağılımı
1 Giriş ve temel kavramlar
2 Üretim işlemler stratejisi
3 Üretim işlemler yönetiminde karar verme
4 Tahmin yöntemleri
5 Üretim sistemleri ve ürün tasarımı
6 Kuruluş yeri seçimi ve işletme büyüklüğü
7 Kapasite planlaması
8 İşyeri düzeni ve iş analizleri
9 Üretim planlaması
10 Üretim planlaması, stok kontrolü ve bakım yönetimi
11 Üretim tesislerinin yerleştirilmesi
12 Otomasyon ve teknoloji kararları
13 İş tasarımı
14 Kalite kontrolü

Kaynaklar:ÜRETEN, Sevinç, “Üretim İşlemleri Yönetimi”, Gazi kitabevi, 2006
TEKİN, Mahmut, “Üretim Yönetimi”, Ankara 2004
DOĞRUER, İ.Mete,“Üretim Organizasyonu ve yönetimi”,
KOBU Bülent, “Üretim Yönetmi”, Seçkin kitabevi

Ders Adı:  
Büro Yönetimi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Öğrencilere büroları tanıtmak, büro hizmetlerini öğretmek ve büro yönetimi ile ilgili temel bilgiler verilerek büro yöneticiliğine hazırlamaktır.

Haftalık Konular
1 Yönetim Ve Büro Yönetiminin Tanımı
2 Büro Türleri
3 Büro Yönetiminin Fonksiyonları
4 Büroların Ergonomik Tasarımı
5 Bürolarda Organizasyon Şemalarının Hazırlanması
6 İş Analizi, İş Değerlemesi Ve Performans Analizi
7 Bürolarda Oryantasyon ( İşe Alıştırma) Eğitimi
8 Bürolarda Esnek Çalışma
9 Bürolarda İş Bölümü-Bürolarda Verimlilik Yönetimi
10 Ara Sınav
11 Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları
12 Ofis Otomasyon Sistemleri Ve Araçları
13 Bürolarda Sık Kullanılan Belgelerin Tasarımı Ve Hazırlanması
14 Bürolarda Sık Kullanılan Belgelerin Tasarımı Ve Hazırlanması

Kaynaklar : Hasan TUTAR , Büro Yönetimi Teknikleri , İstanbul, 2000 A. Fikret AR , Büro Yönetim Teknikleri , Ankara , 1999

Ders Adı:  
Ticaret Hukuk Bilgisi
Ders İçeriği:  
Dersin Amacı : Ticaret hukuku özel hukukun dallarından biridir. Ticaret hukukunun önemli kavram ve kurumları ticari işletme kavramından hareketle tacir, tabi olduğu hükümler ve sorumlulukları, Ticaret Kanunu’ndaki şirketlerin kuruluş ve işleyişleri ve ticari hayatta önemli bir yere sahip olan ticari senetlerle ilgili öğrencilere eğitim vererek, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.

Haftalık Ders Dağılımı
1 Ticaret hukukunun tarihi gelişimi. Ticaret hukuku sistemleri ve bu hukuk dalının temel niteliklerinin değerlendirilmesi. Ticaret hukukunun diğer hukuk dalları ile ilişkisi. Ticaret hukukunun uluslararası niteliği.
2 Ticari işletme kavramı ve tanımı. Ticari işletmenin malvarlığı. Ticari işletmede şube kavramı. Ticari işletmenin devri. Ticari işletme rehni. Ticari iş, ticari hüküm ve ticari yargı.
3 Tacir kavramı. Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması, Tüzel kişi tacirler ve tacir sıfatının sona ermesi. Tacir sıfatına bağlı hüküm ve sonuçlar ve her iki tarafı tacir olan işlere uygulanacak hükümler
4 Genel olarak tacir yardımcıları. Bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları.
5 Ticaret sicili, teşkilatı, sicil işlemleri, tescil ve ilanın etkisi, sicilin tutulmasından doğan sorumluluk.
6 Ticaret ünvanı, unvanın yapısı, kullanılması, korunması ve işletme adı. Marka kavramı, tanımı ve türleri, markanın tescili, marka sahibinin hak ve yükümlülükleri, markanın korunması
7 Ticari defterler, tutulması zorunlu defterler, zorunlu olmayan defterler, defter ve belgelerin saklanması, defter tutmamanın hukuki sonuçları, ticari defterlerin ispat fonksiyonu.
8 Haksız rekabet, tanımı ve unsurları, haksız rekabet örnekleri. Cari hesap kavramı, niteliği ve işleyişi
9 Şirketlerin sınıflandırılmasındaki temel unsurlar. Adi şirketin unsurları, yönetimi, ortaklar arası ilişkiler, sona erme sebepleri. Ticaret şirketlerinin genel hükümleri. Ticaret şirketlerinin ikametgahı, vatandaşlığı, birleşme ve tip değiştirme neden ve usulleri.
10 Kolektif ve komandit şirketin kuruluşu, işleyişi, ortakların sorumluluğunun niteliği, sona erme nedenleri
11 Limited şirketlerin özellikleri, kuruluş işlemleri, ortakların hukuki statüsü,organları,sona erme nedenleri ve tasfiye işlemleri. Anonim şirketlerin tanımı ve unsurları, kuruluş aşamaları, organları, anonim şirkette pay kavramı, pay sahibinin hak ve yükümlülükleri, şirketin sona erme ve tasfiyesi.
12 Kıymetli evrak kavramı. Menkul Kıymetler. Kaydi kıymetli evrak. Kambiyo senetlerinin genel özellikleri.
13 Kambiyo senetlerinin (bono,poliçe,çek) düzenlenişine ilişkin esaslar. Poliçe ve bonoda vade ve türleri. Cironun türleri ve fonksiyonları. Poliçe ve bono’nun karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Poliçede kabul kavramı.
14 Çek, çek düzenleyebilme şartları,çekin devri,çekte ibraz ve ödeme.çekin ödenmemesi ve hamilin başvuru hakları.Karşılıksız çek kavramı.

Ders Kaynağı:1)Battal, A., Ticari İşletme Hukuku, Gazi Kitabevi, Ankara-2005
2)Saraç, T., Topçuoğlu, M., Önder, F., Ticaret Hukuku Bilgisi, SDÜ-İİBF, Isparta-2006
3)Deryal, Y., Ticaret Hukuku Bilgisi, Derya Kitabevi, Trabzon-2006
4)Berzek, A. N., Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri, İstanbul-2007, Beta Yayınevi
5)Bozkurt, T., Ticaret Hukuku, Ankara-2008,İkinci Sayfa Yayınları


EZEL DERER