SUAT KOLUKIRIK

Yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

 1. KOLUKIRIK, Suat (2007). Yeryüzünün Yabancıları Çingeneler, Simurg Yayınevi, İstanbul.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2009). Dünden Bugüne Çingeneler, Ozan Yayıncılık, İstanbul.

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAPTA BÖLÜM VE ÜNİTE YAZARLIĞI

 1. KOLUKIRIK, Suat (2007). "Madun ve Hakim: Çingene Kimliğinin Toplumsal Eleştirisi" Yeryüzünün Yabancıları Çingeneler, Simurg Yayınevi, İstanbul.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2009). "Çingene Olduğu Düşünülen Gruplarda Kimlik: Teber (Abdal) Kimliği" Kimlikler Lütfen, Türkiye Cumhuriyeti’nde Kültürel Kimlik Arayış ve Temsili, Derleyen: Gönül Pultar, ODTÜ Yayıncılık, Ankara.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KOLUKIRIK, Suat (2006). “Geçmişin Aynasında Lozan Çingeneleri: Göç, Hatıra ve Deneyimler”, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, ISSN 1304-2823, Mayıs.
 2. KOLUKIRIK, Suat ve ÇİL, Yeşim (2008). “Bir Rüya İçin Ağıt: Genç Kimliği ve Madde Bağımlılığı”, Arayışlar, İnsan Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Yıl:10 Sayı:19, s.101-110, Bahar.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KOLUKIRIK, Suat (2005). Türk Toplumunda Çingene İmgesi ve Önyargısı, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, Güz, s.52-71.
 2. KOLUKIRIK, S. KIRMIZIGÜL, P. (2005). “Askeri Okul Öğrencilerinin Meslek Tercihi ve Algısı: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Okulları Örneği”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, s.105–125.
 3. KOLUKIRIK Suat (2006). "Bulgaristan'dan Göç Eden Türk Göçmenlerin Dayanışma ve Örgütlenme Biçimleri: İzmir Örneği", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:30, No:1, s.1-13.
 4. KOLUKIRIK, Suat (2006). "Sosyolojik Perspektiften Türk(iye) Çingeneleri: İzmir Çingeneleri Üzerine Bir Araştırma", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:1, s.1-24.
 5. KOLUKIRIK, Suat (2006). "Dil, Kimlik ve Kültür: Tarlabaşı Çingenelerinde Dilin Sosyal İşlevi", Akademik Araştırmalar Dergisi, Yıl:8, Sayı:31, s.97-109.
 6. KOLUKIRIK, Suat (2008).“Türkiye’de Rom, Dom Ve Lom Gruplarının Görünümü”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl:5 Sayı:8, s.143–153.
 7. KOLUKIRIK, S. ve OĞUZ, Z.Nuran (2008). “Formel ve Enformel Emek Biçimi Olarak Hamallık ve Hamallar: Isparta Örneği”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:7, Sayı:2, s.297-312.
 8. KOLUKIRIK, Suat (2008). “Türk Modernleşme Sürecinde Merkezin Dönüşümü: Yerelden Küresele Yeni Kimlik Arayışları” Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:18, s.121-134.
 9. KOLUKIRIK, Suat (2009). “Mülteci ve Sığınmacı Olgusunun Medyadaki Görünümü: Medya Politiği Üzerine Bir Değerlendirme”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, s.1-20.
 10. KOLUKIRIK, Suat ve TUNA, Meyrem (2009). “Türk Medyasında Deprem Algısı: Marmara Depremi Örneği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:8, Sayı:28, s.286-298, Bahar.
 11. KOLUKIRIK, S. ve AYGÜL, Hasan H. (2009). “Refugees and Asylum Seekers in Turkey: Sociological Aspects of an International Migration Movement”, Journal of Muslim Minority Affairs, Vol:29, No:1, p.69-82.
 12. KOLUKIRIK, Suat ve YILDIRIM, Ali Rıza (2009). Kimlik İnşaasında Söylem ve Anlam İlişkisi:Kocabaş Abdalları Örneği, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:8, Güz, s. 62-77.
 13. KOLUKIRIK, Suat ve SARAÇ, İ.Halil (2010). Farklı Dini Gruplarda Kirvelik Geleneği: Sanal Akrabalığın Dönüşümü Üzerine Bir Araştırma, Journal of World of Turks, Vol.2, N.1, p.217-232.
 14. KOLUKIRIK, Suat (2010). Mekan, Kültür ve Kimlik: Isparta Tahtacılarında Mekanın Sosyal Anlamı, Journal of World of Turks, Vol.2, N.2, p.87-100.
 15. KOLUKIRIK,Suat (2012). "Göçler ve Kentler: Dilovası Örneğinde Sanayileşme ve Kentleşmenin Sosyolojik Görünümü", Journal of World of Turks, Vol.4, No.1, s.125-147.
 16. KOLUKIRIK, Suat (2014). Uluslararası Göç ve Türkiye: Yerel Uygulamalar ve Görünümler, Journal of World of Turks, Vol.6, No:2, s.37-53.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. KOLUKIRIK, Suat ve TOKTAŞ, Şule (2007). "Turkey's Roma: Political Participation and Organization", Middle Eastern Studies, Vol.43, No.5, p.761-777.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2011). Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma, Bilig,Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2011,Sayı 59, s.167-190.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KOLUKIRIK, S. ve ÇAĞLAYAN, S. (2004). "Kentsel Doku ve Travestiler: Toplumsal Uzlaşı Arayışında İzmir Örneği", Lezbiyen ve Geylerin Sorunları: Ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları, Ayrıntı Basımevi, Ankara.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2014).Tampon Yerleşme ve Mekanın Dili: İzmit Yenidoğan Mahallesi Romanları Üzerine Bir Araştırma, Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu, Kocaeli Üniversitesi, 06-07 Kasım 2014
 3. KOLUKIRIK, Suat (2015). "Romanlar Ve Akraba Gruplarının Sosyolojik Görünümü: Kamusal Hizmetlere Erişim Ve Katılım İmkanı Üzerine Bir Değerlendirme", Tarihten Günümüze Türkiye'de Romanlar, Ed. Hamza Ateş, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Kaymakamlığı Kültür Yayınları.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KOLUKIRIK Suat (2000). "Küreselleşme, Demokrasi, Kimlik ve Türkiye", 3. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Anadolu Üniversitesi ve Sosyoloji Derneği, 2-4 Kasım, Eskişehir.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2003). "Türkiye'de Çingene Kimliği ve İmajı", 4. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi ve Sosyoloji Derneği, 16-18 Ekim, Sivas.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KOLUKIRIK, Suat (2003). "The Social Life of (Roma) Gypsies in Izmir, Turkey", Ethnic Identites in Dynamic Perspective, Proceedings of the 2002 Annual Meeting of the Gypsy Lore Society, (Ed.), Sheila Salo and Csaba Pronai, Gondolat Kiado, Budapest.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2006). "The Balkans and Multi-Identities: The Facets of Gypsy Identity in the Balkans", 3rd International Academic Conference, Department of English Language and Literature Beykent University, 10-12 May, İstanbul.
 3. KOLUKIRIK Suat (2006). "The Identity Perception Among Tarlabasi Gypsies", Gypsies and the Problem of the Identities, Ed. Adrian Marsh, Elin Strand, Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions vol.17, Kitap Yayınevi, İstanbul.
 4. KOLUKIRIK, S., AYGÜL, H.H. (2009). "Türk Dünyasında Dil ve Kimlik Siyaseti Üzerine Değerlendirmeler" 6. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, "Türk Dünyasında Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Ed. A. Vecdi Can, Muhittin Zügül, Kamil Taşkın, s. 688-693, Sakarya Yayıncılık, Adapazarı.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. KOLUKIRIK, Suat (2004). "The Gypsies in Turkish Society: Myths and Reality", ASN 9th Annual World Convention, Columbia University, 15-17 April, New York, USA
 2. KOLUKIRIK, Suat (2005). "The Social Functions of Language Amongst the Tarlabasi Gypsies" The Second Internaitonal Romani Studies Conference, Bilgi University, Centre for Migration Research, 14-15 May, İstanbul.
 3. KOLUKIRIK, Suat (2005). "Looking in the Mirror of the Past: Experiences and Memories of Migration of Turkish Gypsies", The 2005 Annual Meeting and Conference, The Gypsy Lore Society, 8-10 September, Granada, Spain.
 4. KOLUKIRIK, Suat (2006). "Turkish Gypsies on the Global and Local Platform: Opinions on Gypsy Associations" The Association for the Study of Nationalities, 2006 World Convention, Columbia University, 23-25 March, New York, USA
 5. KOLUKIRIK, Suat (2007). “Göçebeyle Yaşamak: Yerli ve Yabancı Ayrımında Göçebe ve Göçebelik” İç/Dış/Göç ve Kültür Sempozyumu, Kültür Araştırmaları Derneği ve Işık Üniversitesi, 15-17 Eylül 2007, Şile, İstanbul.
 6. KOLUKIRIK, Suat (2007). "Culture and Identity in Turkish Gypsies: The Case of Rom, Dom, Lom Groups", Middle East&Central Asia Politics, Economics and Society Conference, 6-8 September, University of Utah, Salt Lake City, USA.
 7. KOLUKIRIK, Suat ve ALKAN, Huzeyfe (2009). “Islam and Incest: The Case of Incest in Turkish Society”, The 2009 International Conference, Mainstreaming and Marginalization of Religious Movements, Center for Studies on New Religious, 10-14 June, Salt Lake City, Utah, USA.
 8. KOLUKIRIK,Suat (2012). "Uluslararası Göç ve Yerleşiklik", Uluslararası Göç ve Türkiye Çalıştayı,SDÜ Sosyoloji Bölümü Göç Çalıştayı, 22 Haziran, Isparta.
 9. KOLUKIRIK,Suat (2012)."Postmodern Kabilelerden Ortak Ötekilere": Şiddet Mekanlarının Sosyolojik Dili, Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerinin Geliştirilmesi Sempozyumu, Erzurum.
 10. KOLUKIRIK,Suat (2012)."Türkiye'de İç Göçler ve Göç Kimlikleri", Göç:Türkiye'nin ve Dünyanın Gerçeği Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gaziantep

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. SARAÇ, İbrahim Halil (2012). Türkiye'de Muhafazakar Sivil Toplum Kuruluşları, Kimse Yok mu Derneği Örneği, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.
 2. DURU, Gökhan (2014). Adana'da Kentleşme ve Göçün Sosyolojik Görünümü: Seyhan İlçesi Örneği, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı.
 3. YILMAZ, Arzu (2015). Türkiye'de Yoksulluk Kültürü ve Sosyal Yardımlar: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Üzerine Bir Araştırma, SDÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. KOLUKIRIK, Suat (2015). Uluslararası Roman Sorunları Çalıştayı, Kocaeli'de Roman Çocukların Eğitim Hayatına Entegrasyonu, Oturum Başkanı, 8 Şubat.

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE BAŞKANLIK YAPMAK

 1. Roman (Çingene) Sempozyumu, İnsan Hakları Derneği Karadeniz Ereğli Şubesi, 1-2 Ekim 2005 Ereğli/Zonguldak

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. KOLUKIRIK, Suat (2015). Tarihten Günümüze Türkiye'de Romanlar Çalıştayı, Bilim Kurulu Üyesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Yıldırım Kaymakamlığı, 6-7 Kasım.

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL (KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ HARİÇ)

 1. TUBA, Türkiye Bilimler Akademisi, Yurtiçi-Yurdışı Bütünleştirilmiş Doktora Bursu. (Nisan 2001-Haziran 2004)

ULUSAL NİTELİKTEKİ BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YÖNETİMLERİNDE, KURULLARINDA, KOMİSYON YADA KOMİTELERİNDE GÖREV

 1. Kültür Araştırmaları Derneği, Danışma Kurulu Üyeliği
 2. Fen ve Sosyal Bilimciler Derneği Başkanlığı

DOKTORA TEZİ

 1. Aramızdaki Yabancı:Çingeneler, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurumlar Sosyoloji ABD, 2004, Danışman:H.Neşe ÖZGEN

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Sosyoloji Derneği, (1997- )
 2. Gypsy Lore Society, (2002- )

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

 1. KOLUKIRIK, Suat (2001). “Küreselleşme Sürecinde Sendikalar” Birleşik Sağlık İş Sendikası, 16 Mart, İzmir.
 2. KOLUKIRIK, Suat (2001). “İnsan Kaynakları Yönetiminde Toplam Kalite ve Esnek İstihdam”, Birleşik Sağlık İş Sendikası, 27 Ocak, İzmir.
 3. KOLUKIRIK, Suat (2004). “Değişen Organizasyonel Yapılar ve Örgüt Kültürü”, Erdemir İzmir Bölge Müdürlüğü, 28 Temmuz, İzmir.
 4. KOLUKIRIK, Suat (2004). “Kültürel Çeşitlilik: Toplumsal Katılımda Romanların Yeri, British Council, 19 Temmuz, İstanbul.
 5. KOLUKIRIK, Suat (2006). "Dünden Bugüne Romanlar", İzmir Büyükşehir Belediyesi, Söyleşi, Atatürk Kültür Merkezi, 4 Mayıs, İzmir.
 6. KOLUKIRIK, Suat (2006). "Yeryüzünün Yabancıları:Çingeneler", Akdeniz Üniversitesi, Konferans, Atatürk Konferans Salonu, 14 Aralık, Antalya.
 7. KOLUKIRIK, Suat (2007). "Çingeneler, Konferans, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi, Sinemar, 14 Mayıs, İstanbul.
 8. KOLUKIRIK, Suat (2007). "21.Yüzyılı Anlama ve Öngörüler Semineri", Moderatör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 24 Mayıs, Isparta.
 9. KOLUKIRIK, Suat (2007). "Türk Düşüncesinde Süreklilik ve Yorum Farklılıkları" Sosyoloji Seminerleri-1, Moderatör, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü, 24 Mayıs, Isparta.
 10. KOLUKIRIK, Suat (2008). "Türkiyede ve Dünyada Çingeneler" Konferans, Kültür Araştırmaları Derneği, 05 Nisan, Kabataş-İstanbul.
 11. KOLUKIRIK, Suat (2008). "Demokratik Gelişim Sürecinde Romanlar" Panel, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü Sempozyumu, İzmir Romanlar Derneği, Fuar Gençlik Tiyatro Salonu, 8 Nisan, İzmir.
 12. KOLUKIRIK, Suat (2008). "Roman Kültürünün Tarihsel Gelişimi" Panel, 7-11 Nisan Roman Haftası Etkinlikleri, İzmir Valiliği, Konak Belediyesi, Tarihi Kemeraltı Derneği ve Roman Kültürü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İşbirliğinde, Fuar Gençlik Tiyatro Salonu, 9 Nisan, İzmir.
 13. KOLUKIRIK, Suat (2008). "Roma Access to Education in Turkey", Uluslararası Konferans&Panel, Erio, REF ve Sulukule Roman Kültürü Derneği, Pera Sanat Merkezi, 8-9 Şubat, İstanbul.
 14. KOLUKIRIK, Suat (2008). Türkiye'de Roman Haklarının Geliştirilmesi Toplantısı, ERRC, Helsinki Yurttaşlar Derneği, Edirne Roman Derneği işbirliğinde, Başkent Öğretmenevi, 25-26 Nisan, Ankara.
 15. KOLUKIRIK, Suat (2008). 14 Mart'ı Anlamak: Türk Demokrasisinin Dünü, Bugünü ve Yarını Paneli, Küreselden Yerele Türkiye'yi Konuşuyoruz Platformu, Taksim Metropark Otel, 03 Mayıs, İstanbul.
 16. KOLUKIRIK, Suat (2009). "Gündelik Hayatta Laiklik: Okul", Helsinki Yurttaşlar Derneği, Bilgi Üniversitesi, 3 Ekim, İstanbul.
 17. KOLUKIRIK, Suat (2009). "Sosyologların İstihdamı Çalıştayı", Sakarya Üniversitesi, Kültür ve Kongre Merkezi, 07 Kasım, Sakarya.
 18. KOLUKIRIK, Suat (2009). "İltica, Zorunlu Göç ve Vatansızlık Konularında Akademik İşbirliği Semineri", UNHCR, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 3-4 Aralık, Swiss Otel, Ankara
 19. KOLUKIRIK, Suat (2010). “İltica ve Göç Alanında Yerel Bir Ağ: Medya ve Mülteciler”, Mültecilerle Dayanışma Derneği, Best Western Hotel Konak, 21 Mayıs, İzmir.
 20. KOLUKIRIK, Suat (2011). "Sığınmacı Haklarının Yerelleşmesi ve Uygulamaları: Isparta Örneği", Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İkinci Akademik Ağ Semineri, 6-7 Ocak, Hilton Otel, Ankara.
 21. KOLUKIRIK, Suat (2011). Risk Altındaki Çocukların Kaliteli Eğitime Erişimleri: Roman Çocuklar ve Eğitim Çalıştayı, 18-19 Şubat, Grand Cevahir Otel, İstanbul.
 22. KOLUKIRIK, Suat (2011)."Çevre ve Bölgesel Kalkınmada Dilovası Örneği Çalıştayı", Kocaeli Valiliği, Emex Otel, 05 Mart, İzmit, Kocaeli.
 23. KOLUKIRIK, Suat (2013). “Tarihi ve Sosyolojik Gerçeklikler Bağlamında Musul ve Kerkük’ü Okumak”, Küreselden Yerel Türkiye Derneği, Yuvarlak Masa Toplantıları, İstanbul.
 24. KOLUKIRIK, Suat (2014). Türkiye’de Sivil Toplum ve Demokrasi, SDÜ, İlahiyat ve Düşünce Kulübü, Konferans, Isparta.
 25. KOLUKIRIK, Suat (2015). "Bir Soykırım Hikâyesi: Ahıska Türkleri Sürgünü” SDÜ, Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Kulübü, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, 18 Kasım.
 26. KOLUKIRIK, Suat (2015). “Uluslararası Göç ve Türkiye”, Sosyal Bilimler Dergileri Etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi.

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi
 2. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 2. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi
 3. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
 5. Ege Üniversitesi Sosyoloji Dergisi
 6. Journal of World of Turks
 7. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
 8. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 9. ANEMON, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,

ULUSAL YADA YEREL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ

 1. Habertürk, Öteki Gündem Programı, Tarihten Günümüze Romanlar, 18 Aralık 2015
 2. Milliyet Gazetesi, AB Üzerine Düşeni Yapmaktan Kaçıyor, 1 Aralık 2015
 3. Anadolu Ajansı, Halk Terör Eylemleri Altında Yaşamak İstemiyor, 21 Ekim 2015
 4. İhlas Haber Ajansı, Sığınmacı Krizinin vi İnsan Hareketliliğinin Müsebbibi Batı Aklı ve Emperyal Uygulamalarıdır, 28 Eylül 2015
 5. TRT Türk, Küresel Bakış Programı, Sığınmacı ve Mülteciler Krizi, 7 Eylül 2015
 6. İhlas Haber Ajansı, Batı Refahı Paylaşmak İstemiyor, 9 Ocak 2015.
 7. Milliyet Gazetesi, İslami Terör Algısı Dünyaya Yayılmaya Çalışılıyor, 16 Ocak 2015

ULUSLARARASI TANINMIŞ ÜNİVERSİTELERDE DOKTORA SONRASI ÇALIŞMA

 1. Utah Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi
SUAT KOLUKIRIK