GÜRCAN PAPATYA


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
3040
gpapatya@iibf.sdu.edu.tr

yayınlar

ALANINDA, YURTİÇİNDE YAYIMLANAN KİTAP

 1. Erdoğan Kaydın, Bülent Güven (ed.) (2013), Kadın Girişimciliği, Veritasakademi, İstanbul içinde: "Yeni İş/işletmecilik Dünyasında Kadın Liderliği: Girişimci Kadınlar için Genişletilmiş Okumalar ve Notlar", s. 213-239.
 2. Temel İşletmecilik Bilgisi: Teorik Düzenlemeler, Entelektüel Birikim ve Notlar, Manas Ya., 2013, Isparta.

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Küreselleşme Sürecinde Toplumsal Verimlilik Ve Stratejik Rekabet Yönelimli Özelleştirme Boyutu", Dumlupınar Üniversitesi TMYO Dergisi Ya. No. 1/1, Ekim 1995, S. 25-31.
 2. İşletme Verimliliğini Geliştirme Ve Küresel Rekabet Önceliklerinden Hayal Mühendisliği", MPM Verimlilik Dergisi, 1997/4, S. 33-46.
 3. İşletmelerin Örgütsel Verimliliğe Ulaşmada Yetki Devri Sorunu Ve Yönetici Engeli -Motivasyon Kuramları Bağlamında-, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.2(Güz 1997), S. 127-146.
 4. Vizyon: Hayal Ve Gerçek Arasındaki Gerilim -Eleştirel Bir Yaklaşım Denemesi-Vision: The Tensıon Between Imagination And Reality -An Essay Of Critical Approach, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Y. 1998, S. 3(Güz), S. 123-134.
 5. İşletmelerin Stratejik Vizyonu: Gerçeğe Dönüştürme Manevraları ve Eylem Planları", Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, S.4(Güz 1999), S. 143-166.
 6. Pazarlamanın Küresel Stratejik Boyutu: Yönetim Ve Çalışma İlkeleri, Pazarlama Dünyası Dergisi, Y. 13, S. 77(Eylül-Ekim 1999), S. 39-44.
 7. Karşı Etkileşimli Pazarlamanın Stratejik ve Bütünleşik Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası, Y. 15, S. 2001/4 (Ağustos 2001), s. 12-16.
 8. Kuantum Yönetim'in Gerçeği, Executive Exellence Dergisi, Rota Ya., Y.5, S. 49(Nisan 2001), S. 4-5.
 9. İşletmelerde Örgütsel Dönüşüm Perspektifi: Burdur İli Organize sanayi Bölgesi İşletmelerinde Uygulama, Verimlilik Dergisi, 2002/1, s. 77-100.
 10. Yeni İş Modeli Önermesi Kolektif Ticaret (c-commerce): Azerbaycan İşletme Yöneticilerin Bakış Açılarının İncelenmesi ve Fırsatların Araştırılması, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, KTMÜ Ya. No. 65/17, 12, 213-224 (2004).
 11. Küresel Rekabetçi Strateji Olarak Ayırt Edici Yeteneklerin Rolü: Azerbaycan Alkollü İçecekler Sektörü İşletmelerine İlişkin Model Önerisi Tartışması, Ülkümüz Türk Dünyası İşletme Fakültesi Dergisi, Y. 2, S. 4 (Aralık 2005): 143-152.
 12. KOBİ'lerde İş Buluşçuluk Konseptinin Geliştirilmesi: Türkiye KOBİ'lerine İlişkin Yeni Buluşçuluk Rejimi Önerisi, Journal of Azerbaijani Sdudies, Vol. 12 (2): 110-131.
 13. Sağlık İşletmelerinde Algılanan Hizmet Kalitesi ve Hasta Memnuniyeti: İki Özel Hastanede Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(1), 2012,ss.87-108.
 14. Futbol Sadece Bir "Oyun" mu? Futbol Ekonomisi ve Uluslararası Bahis Şirketleri Üzerine Bir Değerleme, Finans Politik&Ekonomik Yorumlar, 50, 577 (2013), s. 45-64.
 15. "Deneyimsel Değer Yaklaşımnda Kritik Değer Sürücüleri: Muğla Bölgesinde Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Aaraştırma", Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Dergisi, C. 9, S. 19(2013), s. 87-105.

DİĞER BİLİMSEL DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Düşük Verimlilik Açmazına Eleştirel Yaklaşım: Doku Aşılama Mı, Dokuyu Paylaşanlarla Çalışma Mı?, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 6 (Nisan 2001), S. 85-87.
 2. Rekabetin Saklandığı Sır: İşletmeler İçin Keşif Temelli Yönetim, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 3 (Ocak 2001), S. 58-61.
 3. Bilgi Toplumunu Anlamak Küresel Bir Paradoks mu?, MPM Anahtar Dergisi, Y. 13, S. 156 (Aralık 2001), s. 7.
 4. Liderliğin Kimyası: Yeni Bir Liderlik Paradigmasına Doğru, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 20 (Haziran 2002), s. 66-71.
 5. İşgörenlerinizi Nasıl Belirler ve Seçersiniz?: İnsan Kaynakları Verimlilğine Kuramsal Bir Yaklaşım Önerisi, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 19 (Mayıs 2002), s. 80-83.
 6. Yönetimin Ontolojisi: Söylemsel Temellendirme ve Kaçınılmaz Başlangıca Doğru, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 24 (Ekim 2002), s. 58-63.
 7. Post İşletmeciliğin İdeolojik Temeli Yalınlaşma: Uygulama Boyutları, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 25 (Kasım 2002), s. 56-61.
 8. Geleceği Mühendisleme: Kavramlar Üzerine Epistomolojik Bir Deneme, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 21 (Temmuz 2002), s. 64-69.
 9. Geleceği Okuma Deneyimi: Senaryolama, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 22 (Ağustos 2002), s. 76-81.
 10. Değişim Mühendisliğini Yeniden Mühendisleme: Teorik Çerçeveye Yeni Katkılar ve Katılımlar, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 23 (Eylül 2002), s. 62-69.
 11. İşletmelerde İstihbaratın Üretilmesi ve Yönetilmesi, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 17 (Mart 2002), s. 81-85.
 12. Çalışma Teknolojisi Olarak Hata Yönetimi: Sistematik ve Stratejik Bir Deneme", İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 16 (Şubat 2002), s. 84-87.
 13. İş/işletmecilik Dünyasının Refleksi Entellektüel Sermaye Asimetrisi: Yönetim İdeolojisine Düşülebilecek Bazı Notlar", İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 15 (Ocak 2002), s. 52-57.
 14. Değişim Mühendisliğini Yeniden Mühendisleme: Teorik Çerçeveye Yeni Katkılar ve Katılımlar, İnfomag Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dergisi, S. 23 (Eylül 2002), s. 62-69.
 15. Pazarlamada Paradigmik değişim Ya Da Postmodern Devrim: Tarihsel ve Eleştirel Bir Deneme, Pİ-Pazarlama iletişim Kültür Dergisi-Medicat, C. 2, S. 6 (2003), s. 24-39.
 16. Ne Kadar Post-modernsiniz?: Modern Terminolojik Bir Yanılsama ve Afazi Durum Analizi, Pİ-Pazarlama ve İletişim Kültür Dergisi, (Bahar 2007/02): 67-71.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 1. Total quality person and personality: A study on the development of activity proposals and top management tasks in a public organization, International Journal of Human Sciences, Vol. 4 No.2 (2007): 1-14.
 2. "The New Reality of Competing: Strategic Marketing Intelligence and the Assessment of the Business Transformational Model Proposition",American Journal of Economics and Business Administration, Volume 3, Issue 3 (2011):479-489.
 3. "The Effect of Brand Culture on the Capability to Create Brand Identity under Sports Marketing Intelligence: A Practice in Football Base Associations1 of Western Mediterranean Region", American International Journal of Social Science Vol. 3 No. 2; March 2014, s. 191-202.

HAKEMLİ DERGİDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 1. Kuantum Yönetim'in Gerçeği, Executive Exellence Dergisi, Rota Ya., Y.5, S. 49(Nisan 2001), S. 4-5.

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Değişim Mühendisliği: Yeni Bir Verimlilik Etiği Ya Da Retoriği Mi?, 30-31 Ekim 1997 İTÜ Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı, S. 302-305.
 2. Toplam Kalite Yönetimine Yönelik Veri Tabanının Tesisi Ve Analizinde Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", 30-31 Ekim 1997 İTÜ Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul 1.Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Tebliğ Kitabı, S. 114-117.
 3. Isparta İli Merkez İşletmeleri Yönetici Profili: Stratejik Yeterlilik Modeli Çerçevesinde Analizi-Manager Profile Of Isparta Province's Firms: Analysis By Strategic Proficiency Model", Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 4. Isparta İli Merkez KOBİ'lerinin İşletmecilik Sorunları Ve Çözümüne İlişkin Stratejik Yönelim -The Problem Of Small And Medium Size Firms In Isparta Prouınce By Business Context And Strategic Directions For Solution Of These Problems-, Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 5. İşletmecilik Ekseninde Isparta İlinin Stratejik Geleceği: Gaed Yaklaşımı-Strategic Future Of Isparta By Business Context:Gaed Approach, Isparta'nın Dünü, Bugünü Ve Yarını Sempozyumu Bildirileri, 16-17 Mayıs 1998.
 6. Küreselleşen Üretim Sistemleri Bağlantılı Yeni Ergonomik Perspektif: Toplam Ergonomik Yaklaşım (TEY) Konseptinin Oluşturulması, 6.Ergonomi Kongresi Bildirisi, Mpm/Ankara Üniversitesi 27-29 Mayıs 1998, Mpm Ya. No. 622, Ankara, S. 504-519.
 7. Krizden Çıkışta Ve Yeniden Yapılandırma Sürecinde KOBİ'lere İlişkin Öğrenen Organizasyon Kavramının Araştırılması: Model Önerisi Ve Uygulama Perspektifi, 22-24 Mayıs 2000 Çukurova Üniversitesi İibf Krizden Çıkışta KOBİ'lerin Yeniden Yapılanma Ve 2000'li Yıllar İçin Değişim Stratejileri Kongresi Bildiri Kitabı, s. 259-278.
 8. Stratejik Planlama Tuzakları: Denizli İl Merkezinde Faaliyet Gösteren Tekstil Alt Sektör İşletmelerinde Araştırılması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 24-26 Mayıs 2001 Silivri İstanbul 9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri Kitabı, s. 621-641.
 9. Kültürel Liderlik ve Türk İş Kültürünü Yönlendiren Sivil Örgütler: Üç Sivil İş Örgütü Üzerinde Bulguların Değerlendirilmesi, 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 22-24 Mayıs 2003 Afyon Kocatepe Üniversitesi Ya. No. 57, s. 1033-1055.
 10. Siber Çağı Konumlandıran Yaygın Ağlarda Pazarlama: Yeni Pazarlama İçeriklerinin Değerlendirilmesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Erciyes Üniversitesi 16-19 Mayıs 2003, s. 113-132.
 11. Türk Aile İşletmelerinin Geleceğe Hazırlanmasına İlişkin Önermelerin Değerlendirilmesi ve Bir Faaliyet Portföy Çalışması, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 618-630.
 12. Aile İşletmelerinde Üretken iş Devri: Koşulların Araştırılması ve Yeni Davranış Geliştirme Durumu -Portsan Mermer A.Ş. Örneği-, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 357-369.
 13. Rekabetin Yeni Gerçeğinde Türk Aile İşletmelerinin Yeniden Yapılanma Sorunları ve Kars İli Merkez Aile İşletmelerinde Uygulama, 1. Aile İşletmeleri Kongre Kitabı 17-18 Nisan 2004 İstanbul Kültür Üniversitesi İstanbul, s. 264-274.
 14. İhracat Pazarlama Yeteneklerinin İhracat Performansına Etkisi: Mermer Sanayi Sektörü İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama-The Impact of Export Marketing Capabilities on The Performance Export: The Case Study of The Marble Sector Firms, 16-19 Kasım 2005 Doğu Akdeniz Üniversitesi 10. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, s.233-277.
 15. Aile İşletmelerinde Sosyal Sermaye Nasıl İnşa Edilir?: Koşulların Araştırılmasına Dönük Düşünceler ve Uygulamalar, 2.Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri, 14-15 Nisan 2006, İstanbul, 236-252.
 16. İşletme Geleceğini Belirlemede İçsel ve Dışsal Senaryoların Bütünleşik Yapılandırılması: Türk Otomotiv Sektörüne İlişkin Bir Değerleme, 14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 25-27 Mayıs Erzurum Atatürk Üniversitesi (2006):55-68
 17. KOBİ Yöneticilerinin Pazar ve Müşteri Yönlülük ile ilgili Algılamalarının Belirlenmesi: Kars İli Süt Sektörü KOBİ'lerinde Bir Araştırma, 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2006: 339-350.
 18. KOBİ'lerde İç-Girişimcilik Yönelimi: İç-Girişimciliği Detsekleyecek Altyapı Çalışmalar Üzerine Uygulama, 17-18 Kasım 2006 3. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongresi, Kültür Üniversitesi, İstanbul, 2006: 239-252.
 19. İşletmelerde Rekabetçi Zeka Nasıl Yaratılabilir?Türkiye Tekstil Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Önerisi, 25-27. Mayıs 2007 Sakarya Üniversitesi 15. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 368-379.
 20. KOBİ'lerin Rekabette Meydan Okuma Stratejileri: Sürdürülebilir Yenilik ve Pazarlama Yetenekelerinin Yapılandırılması, 7-8 Aralık 2007 İstanbul Kültür Üniversitesi 4. KOBİ'ler ve Verimlilik Kongersi Bildirisi, 425-434.
 21. Akıllı İşletmelerin Rekabeti Doğru Okuma Stratejisi Olarak Kaynak Tabanlı Görüş: Türk Otomotiv Sektörü İşletmelerinde Bir Değerleme, 16-18 Mayıs 2008 İKÜ, 16. Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya.
 22. Yenilik, Pazar Yönlülük ve Örgütsel Öğrenmenin İşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması, 7.Anadolu İşletmecilik Kongresi, (8-10 Mayıs, 2008 Çorum),ss.463-476.
 23. Bilgi ve İletişim Çağında KOBİ'lerin Uluslararası Pazar Performansının İncelenmesi: Isparta Örneği, 26-29 Ekim 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, Bildiriler Kitabı: 577-584.
 24. Ulusal İşletmecilik Kongresi. 8-10 Mayıs 2014 Kemer/Antalya.
 25. Yenilik Üretme Yeteneğinin İşletme Performansına Etkisi ve Bir Uygulama, 8-10 Mayıs 2014 13.Ulusal İşletmecilik kongresi Bildiri Kitabı, C. 2, Marmara Ünv. Yayınevi: 1067-1074 (Gürcan Papatya, Nurhan Papatya, A.Buğra Hamşioğlu)

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Yönetim Ve Organizasyon Disiplininde Yaşanan Ortodoksi: Türkiye İşletmeciliği Ekseninde Paradoksal Ve Paradigmik Bir Değerlendirme, 7. Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-28-29 Mayıs 1999 İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 10.
 2. İşletmelerin Rekabetçiliğe Odaklanması: Ne Kadar Üstünlük Sağlar? Türk Elektronik Sektörü İşletmelerine İlişkin Bir Model ve Araç takım Önerisi, 12.Ulusal Yönetim ve organizasyon Kongresi Bildirisi, 27-29 Mayıs 2004 Uludağ Üniversitesi İİBF-Isparta, s. 272-279.
 3. Yenilik, Pazar Yönliülük ve Örgütsel Öğrenmeninİşletme Performansına Etkisi: Tekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Araştırılması, 08-10 Mayıs 2008 VII.Anadolu İşletmecilik Kongresi, Hitit Üniversitesi, Çorum: 132-133.
 4. Sağlık Kurumlarında Hzmet Kalitesinin ve Hasta Memnuniyetinin Ölçülmesi: Kırıkkale İl Merkezinde Faaliyet Gösteren İki Özel Sağlık Kurumunda Karşılaştırmalı Bir Analiz, 04-07 Şubat 2010 IV.Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi Bildirisi, Kundu Antalya: 22-23.

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 1. Thinking Quantum Leardship For True Transformation: The Talisman Of "Not To Know At The Threshold Of New Leadership, Challenges For Business Administratiors İn The New Millennium, 1-3 Haziran 2000 First International Joint Symposium On Business Administration, 19 Mart Üniverstistesi
 2. Ekonominin Yenilenen Yüzünde E-Ticaret Uygulamaları: Ticaretin Yeni Temellerinin Aranması ve Geleceğine İlişkin Düşünceler -Azerbaycan İmalat İşletmelerinin/Yöneticilerinin Bakış Açılarını İnceleme-, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya Uluslararası Konferans Bildirisi, 12-13 Mayıs 2003 Baku-Azerbaycan, s. 97-114.
 3. Rekabette Örtülü Bilginin Doğru Yönetilmesi: Türkiye İşletmeleri için Keşif Temelli Yönetim Önerisi, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 936-953 (2005).
 4. Gelecek Rekabeti ve Girişimci İşletmecilik Yaklaşımı: Türkiye Üretim İşletmeleri için Bir Modelleme Çalışması ve Yol Haritası Araçlarını Değerlendirme, 3. Uluslar arası Sosyal Bilimler Kongresi-Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulamalar, 07-09 Haziran Celal-Abad-Kırgızistan, 823-847 (2005).
 5. Çok-Boyutlu Dengelenmiş Başarım Tablosu: İşletmelerinin Rekabetçi Üstünlük Yaratmaya İlişkin Stratejilerini ve Eylemlerini Yönlendiren Temel İş Dinamiği-Azerbaycan İşletmeleri için Etkinlik Koşullarının Değerlendirilmesi-, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi 2006: 226-230.
 6. İşletmelerde Kaynakların Etkin Yönetilmesi: Azerbaycan İşletmelerine Yönelik Kaynak Tabanlı Bir Model Öneri ve Hazırlık Notlarının Değerlendirilmesi, Azerbaycan Devlet Ekonomi Üniversitesi Bildirisi Kitabı 2006: 2002-209.
 7. Stratejik Çeviklik: Küresel Rekabetin Dönüşümü-Türkiye İlaç Sektörüne İlişkin Değerlendirme ve Bir Model Çalışması, 27-30 March 2008 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GLOBALIZATION, DEMOCRATIZATION, AND TURKEY (Küresellşem, demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyum), Bildiri Kitabı Ya. No. 12: 378-390.
 8. Effect of The Perceived Environmental Uncertainty on Market Orientation, Strategic Flexibility And Corporate Entrepreneurship", 4th.International Strategic Management Conference, 19-21 June 2008, Sarejevo/Bosnia, pp.545-555
 9. The Future Mapping of Firms: Entrepreneurial Marketing and An Application in The Turkish Textile Manufacturing Sector, 6-9 April 2009 International Conference on Market, Marketing & Entrepreneurship: Creating & Capturing Value in the 21st Century (AUMEC) Antalya/Turkey: 26-40.
 10. Değer Temelli Yönetim Uygulamaları, Modern Developmental Trends and Turkish World The International Symposium May 29-31 2009 Khazar University-Baku
 11. Deneyimsel Pazarlamayı Yeniden Okumak: Müşteri Yaratıcı Algılamalarının Biçimlendirilmesi, International Marketing Communications Symposium/MARCOM, Ege University, Faculty of Communication, (May 29, 2009), Izmir-Turkey: 190-200.
 12. "Sürdürülebilr Çevre ve Kaynak Tabanlı Turizm: Eğirdir Bölgesine İlişkin Bir Değerlendirme", UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi
 13. Deneyimsel Pazarlama Açısından Isparta İli Rkolojik Köy Turizm Potansiyelinin Etkinleştirilmesine Yönelik Bir Değerlendirme,UETS'11, 1.Uluslararası 4.Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu Bildirisi
 14. "Hizmet İşletmelerinde Pazar Yönlülük ve Turizm Sektörü İşletme Uygulamalarının Dğerlendirilmesi: Isparta Örneği", UETS'11 ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı “Turizmde Yeni Ufuklar” Bildiriler Kitabı,1-4 Aralık, 2011, s.751-764
 15. "Üniversitelerde Bilimsel ve Yaratıcı Kültür Nasıl Oluşturulur?: Kaynak Tabanlı Bir Model Önerisi ve Gerçekleştirme Koşulları",27-29 Mayıs 2011 Uluslararası Yüksek Eğitim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011),C.2/Bölüm XI, İstanbul, s. 1548-1559.
 16. Ahilik Modern İşletmecilik düşüncesini Ne Kadar Karşılamak Zorundadır?: Etik Bir Tartışmanın Emik Düzlemi, 19-20 Eylül 2012 Kırşehir II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı C. 1, s. 485-498.
 17. "Sürüdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Sağlamada Pazarlama Yetenekeleri ve Performans Arasındaki İlişki: Anakara İli İmalat İşletmelerinde Bir Uygulama", II. Uluslararası Davraz Kongresi Bildirisi, Isparta.

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Küreselleşme Sürecinde İşletmelerin Stratejik Vizyon Yaklaşımı:Orta Anadolu Mensucat A.Ş.'de Bir Uygulama, SDÜ SBE Yüksek Lisans, 1998.[Köksal Hazır]
 2. Bilgiye Dayalı Organizasyonlarda ilke Merkezli Liderlik Dönüşümünün Entelektüel Sermayeyi Geliştirme Yönelimi: Arçelik A.Ş.'ne İlişkin Stratejik Uygulama Yönergesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999 [Abdullah Çalışkan]
 3. KOBİ'lere İlişkin Öğrenen Organizasyon Konseptinin Araştırılması: Isparta Tekstil İplik Alt Sektörü Bağlantılı Bir Model Önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1999 [Ercan Küçükeşmen]
 4. Örgütsel Girişimcilik Ekseninde Etik Dışı Davranışların Ussallaştırılması: Özel Bir Hastahane İşletmesinde Uygulama El Kitabı Önerisi", SDÜ SBE Yüksek Lisans, 2000. [ Hakan Gökçe]
 5. Performans Avantajı Sağlamaya İlişkin Kendi Kendine Yöneten Ekiplerin Analizi: Pınar Süt A.Ş. Uygulamalarının Değerlendirilmesi, SDU SBE Yüksek Lisans, Isparta 2001, 215 sayfa. [H.İbrahim Özmen]
 6. Yeni Ekonomi Bağlamında İşletme Dünyasını Yönlendiren Temel İş Stratejilerinin Değerlendirilmesi: Web Tabanlı Yönetim Modeli Önerisinin İncelenmesi ve Uygulama Koşullarının Araştırılması, SDU SBE Yüksek Lisans, Isparta 2003, 145 sayfa. [Murat Demirhindi]

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. II. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi, Ispartanın Dünü, Bugünü ve Yarını Sempozyumu Düzenleme Komitesi Üyesi ve Koordinatörü, 1998
 2. Bilim Komitesi Üyesi: "Marka kent Sandıklı" Sempozyumu, 15-18 Ekim 2014

ALANINDA ULUSAL BİLİMSEL NİTELİKLİ ÖDÜL (KONGRE, SEMPOZYUM VE BİLDİRİ ÖDÜLLERİ HARİÇ)

 1. Türkiye İmalat İşletmelerinin Küresel İlke ve Normlara Entegrasyonu: Sorunlar ve Verimlilik Bağlantılı Stratejik Analiz, Milliyet Gazetesi 50.Yıl Büyük Ödülleri Yarışması Ekonomi Anadalında İkinci Eser, Mayıs 2000 [117 sayfa].
 2. Türkiye Sanayi Sektörünün Küresel Rekabet Gücü Yol Haritasının Değerlendirilmesi: İlişkin Dinamik Bir Analiz, Yeniden Konumlandırma ve Sürdürülebirlik için Bir Model Önerisi, Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında Birinci Eser, Mayıs 2002 [65 sayfa].
 3. Türkiye İhracat Sektörünün Sürdürülebilirliğine İlişkin Bir Manifesto Denemesi: Ana Yönelimlere Bağlı Analiz, Kavramsal Modelleme ve Geliştirilen Senaryolar-Uygulama Koşulları Olarak Temel Kurumsal ve Entegre Eylem Araştırması, Milliyet Gazetesi Ekonomi Anadalında İkinci Eser, Mayıs 2003 [57 sayfa].
 4. Bir Ulusal Kalkınma Modeli Olarak 'Ata Modeli': Yenilenen Yorumu ve Ulusal Sanayiinin Konumlandırılması, ESO Yarışma ikinci Eseri, 10 Kasım 2006.

HAKEMLİ BİLİMSEL VEYA MESLEKİ DERGİLERDE EDİTÖRLÜK

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Yayın Kurulu Bşk. Süreli Yayın Editörlüğü 1997-2001
 2. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

DEKAN, ENSTİTÜ YADA YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCILIĞI; MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ YADA BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 1. Stratejik Araştırmalar Merkezi Mürdürlüğü [ÜNİSAM]-1997-2004
 2. SDÜ Ağlasun Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı (16.10.2002-02.07.2003)

MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

 1. İşletme Bölümü: Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanlığı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 1. Isparta İl Gelişim Planı, Sosyal ve Ekonomik Grup Yürütücüsü, 2004.

KAMU VE ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARDA GÖREV YADA KATKI

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Merkez Mutfakları Yönetim Kurulu Bşk. Üniveristede Yöneticilik 1-5/yıl (1999-2001)
 2. Eğitimci, Kara Kuvvetleri Isparta-Eğridir Dağ Komando Okulu, Toplam Kalite Yönetimi, Eğridir [2000]
 3. Eğitim Semineri-Konferansı Kayak Kuzey Disiplini 1.Kademe Antranör Yetiştirme Kursu ve Temel Eğitim Program Dersi: Sporda Yönetim: Teşkilatlandırma ve Organizasyon,Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 2002 yılı spor eğitim planına bağlı, 20 Mart 2002 Çarşamba Isparta-Merkez
 4. Üniversite Koruma ve Güvenlik Personeli 200271 Nolu Hizmet içi Eğitim Semineri: Halkla İlişkiler, SDÜ, 3 Eylül 2002 Isparta-Merkez
 5. Isparta İl İstihdam Kurulu Üyesi, 13.Kasım.2002.
 6. Türk İdarecileri Derneği, Türkiye'nin Sorunları ve Çözüm Yollarının Değerlendirilmesi, Konulu Konferansa Ön Hazırlığına İlişkin ve Eğitim Sektörü İhtisas Komisyonu Görevi. 17.Ekim.2002.
 7. KaliTEip: Üniversite Kalite Geliştirme ve İyileştirme Düşün ve Eylem Ünitesi.9 Aralık 2002

YÜKSEK LİSANS TEZİ

 1. Sanayi İşletmelerinde Yetki ve Yetki Devrindeki yetersizliklerin İşletme Başarısına olumsuz Etkilerinin İncelenmesi.İşletme Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, 1990.

DOKTORA TEZİ

 1. Türkiye İşletmelerinin Küresel Normlara Entegre Yönelimli Verimlilik Stratejilerinin Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1997-Isparta, [384 Sayfa].

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 1. Türkiye Pazarlama Derneği

ALANINDA MAKALE, KİTAP BÖLÜMÜ VE KARAR TAHLİLİ ÇEVİRİSİ

 1. Üçüncü Binyıla Hazırlık: Geleceğin İnşası için Harekat Araştırmaları, Karizma Dergisi, Y. 5, S. 19 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2004), s. 113-140.

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ ULUSLARARASI İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN:1303-5134©2002
 2. Finans politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 3. Journal of History School-Tarih Okulu Dergisi
 4. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
 5. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 6. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 7. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (Journal of Entrepreneurship and Development)

DİĞER BİLİMSEL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK

 1. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hakemliği
 2. Sleyman Demirel Ünivesitesi İİBF Dergisi Hakemliği
 3. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 4. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ULUSAL YADA YEREL DÜZEYDE YAZILI VEYA GÖRSEL BASINDA YAYIN FAALİYETLERİ

 1. Ayrıcalığın Yakalanmasında Bütünleşmeyi Tamamlamak: Isparta İli İşletmeciliği Bağlantılı Sağlama Sorunu, Dünya Ekonomi Gazetesi, 10, 23.Haziran.1999.
 2. Postmodern Sürecin Yeni Rekabet Normu:Entelektüel Sermaye Gerçeği, Kalite Show Dergisi, 37(1999), 58-61.
 3. Rekabete Dönük Avantaj: Entellekteü Sermaye, Dünya Gazatesi, 26.0cak.1999, 13
 4. Kalite Yönetiminin Yeni Perspektifi: 6 Sigma, Dünya Ekonomi Gazetesi, 28.Şubat.2000, s. 13.
 5. Meydan Okuma Koşulu: Stratejik Düşünme, Dünya Gazetesi, 18 Temmuz 2001 Çarşamba, s. 11.
 6. Kuantum Liderlik Evrenini Anlamak: Zor ama Gerekli, Dünya Gazetesi, 31 Mayıs 2001 Perşembe, s. 13.
 7. Duyarlılık Eğitiminde Atölye Çalışması (Workshop) Metaforunu Kullanma, Dünya Gazetesi, 9 Nisan 2001 Pazartesi, S. 11.
 8. Eski Haritalarla Yeni Yerlerin Keşfedilmesi Ne Kadar Mümkün?, Isparta Gazetesi, 6 Aralık 2003 Çarşamba, s.3.
 9. Ünivestite-KOBİ İlişkileri: Yönetişimle Gelen Hareket Yönetimi, Finansal Forum Girişimlik Eki, S. 51 Şubat 2004, s. 8.
 10. Stratejik ittifak mı yoksa Stratejik ihtilaf mı? KOBİ'ler ve Ortakyaşar Bütünde Aktörleşmeye İlişkin Çalışmalar, Finansal Form Girişimcilik Eki, 7.Mayıs.2004 Cuma, Y. 8 S. 2576/54, s. 15.
 11. Zayıf Adama Konfeksiyon Elbise: Ne Kadar Çekici kılar? KOBİ'ler için Yeni Politika Üretme Platformunu Araştırmak, Finansal Form Girişimcilik eki, 29-30 Mayıs 2004 Cumartesi-Pazar, Y. 8, S. 2601/55 (Haziran), s. 8-9.
 12. Pazar Tabanlı Organizasyonlar: KOBİ'lerin Gelecek Olanaklarını Kullanmaya ve Meydan Okumaya Yönelik Hazırlık Notları-I, Referans Gazetesi Girişim eki, 5.Temmuz.2004.Pazartesi, S. 56 (Temmuz 2004), s. 15.
 13. Pireler, Bizler ve Yakalandığımız Miyopi: Türkiye'nin Rekabet Zihniyetine İlişkin Notlar, Finansal Forum Grişimcilik Eki, 5 Mart 2004 Cuma, Y. 8, S. 2513/52, s. 12.
 14. Düşük Verimlilik Çıkmazı ve Rekabet açmazı, Finansal Forum Grişimcilik Eki, 7.Nisan.2004 Çarşamba, Y. 8, S. 2546/53, s. 15.
 15. Zihniyet Körlüğü: KOBİ'lere İlişkin Yanılsamalar Ya da Yeni Bakış Açısı için KOBİ Notları I, TOSYÖV Girişim, S. 73 (Aralık 2005), s. 5.
GÜRCAN PAPATYA